ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Codi 11091006
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
Adreça electrònica esmeralda.rubio@urv.cat
Professors/es
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
Web
Descripció general Esta asignatura es troncal y por tanto obligatoria para todas las especialidades de Magisterio.
El programa que presentamos aborda tanto las necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto (discapacidades sensoriales, motóricas e intelectuales), como las nee derivadas del origen sociocultural.
Con ello, pretendemos contribuir a una buena formación inicial del maestro, proporcionándole conocimientos teóricos y prácticos para que sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas que presentan la gran diversidad de alumnos/as que hay en nuestras aulas.


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A44 Detectar situacions de falta de benestar dels alumnes que afectin el seu desenvolupament i promoure la seva millora.
A47 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A58 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar en el marc d'una educació integral.
A60 Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge, introduint propostes d’innovació dirigides a millorar de la qualitat educativa.
A63 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
A70 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa
B1 Aprendre a aprendre.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B19 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conocer las características y las necesidades educativas especiales de los alumnos con distintas capacidades A36
A41
A47
A63
B4
B5
B6
C2
C3
Asimilar y entender las bases psicológicas para intervenir en la educación de los acnee a fin de potenciar y optimizar su desarrollo y aprendizaje. A1
A41
A44
A47
A58
B1
B3
B4
B5
C2
C3
Desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad y los alumnos con NEE A36
A47
A70
B5
B6
B19
C3
Desarrollar una metodología de trabajo que facilite la participación, el trabajo cooperativo, la investigación documental, la elaboración de trabajos, la relación teoría-práctica.... A1
A60
B3
B4
B5
C2
C3

Continguts
Tema SubtemaI.- La Educación Especial: Aspectos conceptuales básicos
De la Educación Especial al concepto de necesidades educativas especiales. La integración escolar. Escuelas inclusivas
II.- El alumnado con necesidades educativas específicas

1.- Necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto.

Deficiencias sensoriales, motóricas e intelectuales:


- el alumnado con discapacidad visual y auditiva

- el alumnado con discapacidad motora

- el alumnado con retraso mental

Trastornos del comportamiento:
- TDA-H (trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad)
2.- Necesidades educativas de origen sociocultural - Alumnos/as con problemas relacionados con el contexto social y multicultural
III.- Evaluación e intervención psicoeducativaTécnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógica. Pautas de observación. Escalas de valoración. Cuestionarios. Entrevistas.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 10 20 30
Presentacions / exposicions 8 16 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 12 24 36
Estudis previs 0 2 2
 
Atenció personalitzada 15 0 15
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Presentación de la asignatura. Valoración de los conocimientos previos y de experiencia con niños con n.e.e.

Formación de los grupos de trabajo y planificación
Sessió Magistral
Clases expositivas impartidas por la profesora. El alumnado deberá complementarlas con lecturas y otras actividades.

Estudio de casos relacionados con alguno de los temas del programa.
Presentacions / exposicions Exposición de los trabajos de cada grupo a sus compañeros.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolución de problemas relacionados con los contenidos que se trabajan
Estudis previs Lecturas previas que ha de realizar el alumno para poder participar en el trabajo de grupo y el seguimiento de las clases magistrales

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
La atención personalizada consistirá en atender y resover dudas a los alumnos/as en las actividades de grupo relacionadas con la asignatura y se llevará a cabo en el despacho o seminario.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Trabajo en grupo y exposición del trabajo a sus compañeros de clase

20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Respuestas a cuestiones y problemas planteados en clase en relación con los contenidos teóricos 20%
Proves objectives de preguntes curtes Examen de preguntas tipo tests y de desarrollo relativas a los contenidos de la asignatura 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFÍA   BÁSICA

Aranda, R.E. (2002). Educación Especial . Madrid. Ed. Prentice Hall

Lou, M.A.; López, N. (Coord) (2000). Bases Psicopedagógicas de la educación especial. Madrid. Pirámide

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1999). Desarrollo Psicológico y Educación. Trastornos del desarrollo y Necesidades Educativas. Madrid. Alianza Editorial

Paula Pérez, Isabel (2003).  Educación Especial. Madrid: Mc Graw Hill

Puigdelivoll, I. (1998). La Educación Especial en la escuela integrada. Barcelona: Graó

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ainscow, M. (1994).  Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Madrid: Narcea.

Bautista, R. (1993). Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Aljibe

Beltrán, J., Bermejo, V., Prieto, M.D., Vence, D. (1993): Intervención psicopedagógica. Madrid. Pirámide.

Carrión, J. (2001). Integración Escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva?. Málaga. algibe

Documents d’Educació Especial. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (Col.lecció)

Fortes del Valle y otros (Coord.) (1996). BasesPsicológicas de la Educación Especial. Aspectos teóricos y prácticos. Valencia: Promolibro.

Gonzalez, E. (Coord.) (2003). Necesidades Educativas Específicas. Intervención psicoeducativa. Madrid: Ed. CCS.

Grau Rubio, C. (1998). Educación Especial. De la integración escolar a la escuela inclusiva. Valencia. Promolibro.

Heward, W.L. (1997). Niños excepcionales. Una introducción a la Educación Especial. Ed. Prentice Hall.

Lewis, V. (1991). Desarrollo y déficit: ceguera, sordera, déficit motor, Síndrome de Down, Autismo. Madrid. Paidós. MEC. Col. Temas de Educación

Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (1990).  Desarrollo Psicológico y Educación. Necesidades Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. Madrid. Alianza Editorial.

Pujolás, P.  (2003).  Aprendre junts  alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge coperatiu. Vic: EUMO

Puigdelivoll, I. (Coord.) (1998). Necessitats Educatives Especials. Vic. Eumo

Sánchez, A.  (1996). Necesidades Educativas e intervención Psicopedagógica. Barcelona. UB. Psicología y Educación.

Sánchez Manzano, E. (2001). Principios de Educación Especial. Madrid. Ed. CCS

Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (1997). Educación Especial I. Madrid: Pirámide.

Verdugo, M. (Dir.) (1995). Personas con discapacidad. Madrid

 

REVISTAS                                                                                          Direcciones de Internet:

Cuadernos de Pedagogía                                                                           www.xtc.es

GUIX                                                                                                    www.edu365.es

In-fan-cia                                                                                                www.paidos.rediris.es

Perspectiva Escolar                                                                                 www.fundaciononce.es

Revista de Educación Especial. Málaga: Aljibe                                            www.edualter.org

Siglo Cero

SUPORTS. Revista Catalana de Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vic. Departament d’Educació Especial de la Universitat de Vic. EUMO Editorial

Complementària

 

Recomanacions