ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 11091002
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
lola.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudio de los procesos de cambio que se producen en los niños en la etapa de educación infantil y primaria en relación al desarrollo motor, linguistico, cognitivo y socioafectivo


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Entendre el marc conceptual del procés de desenvolupament i els factors determinants d'aquest A1
Conèixer els aspectes bàsics de la sequència evolutiva dels infants d'educació infantil i primària i descriure les característiques pròpies de cada etapa A1
A29
A44
Conèixer dissenys, mètodes i instruments per estudiar el procés evolutiu dels infants en situació escolar A1
Identificar, a partir dels coneixements teòrics del desenvolupament, els principis bàsics de la pràctica educativa i els criteris d'intervenció per optimitzar-lo A1
A53
Elaborar i/ aplicar métodes i instruments per a fer el seguiment del procés de desenvolupament entre 0 i 12 anys. B4
B5
Fer ús del coneixement de Psicologia Evolutiva per identificar el nivell de desenvolupament individual dels infants estudiats mitjançant l'aplicació dels métodes anteriorment esmentats B1
B4
Millorar el coneixement i ús de les fonts d'informació sobre el procés de desenvolupament. B1
Millorar les habilitats d'interacció i comunicació amb infants i companys B5
B7
Apreciar les aportacions de la Psicologia Evolutiva per la formació i pràctica dels mestres i mestras d'educació infantil i primària B3
Prendre consciència i reconeixer-se en tant que mestre/a, com agent promotor del desenvolupament integral de l'alumnat i comprometre's en aquesta tasca B6
C3
Ser sensible a les diferencies individuals en el procés de desenvolupament i donar resposta individualitzada a les necessitats evolutives de cada infant A36
A47

Continguts
Tema Subtema
Aspectes generals del procés de desenvolupament. Introducció a la Psicologia Evolutiva. Objecte d'estudi, objectius, orientacions, métodes i dissenys d'investigació.El procés de desenvolupament psicològic. Factors determinants del desenvolupament

El procés de desenvolupament entre 0 i 12 anys (Educació Infantil i Primària) Àmbits, períodes i característiques del desenvolupament infantil.
Àmbit biosocial. Desenvolupament físic. Desenvolupament Psicomotor.
Àmbit Cognitiu. Desenvolupament de la capacitat represpresentativa. Desenvolupament de la intel.ligència. Desenvolupament dels processos cognitius.
Àmbit Psicosocial. Desenvolupament social. Desenvolupament emocional.
El seguiment del procés evolutiu dels infants d'educació infantil i primària. L'observació.
L'entrevista. El métode clínic.
El qüestionari

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 20 20 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 7 14 21
Treballs 8 24 32
Presentacions / exposicions 3 6 9
Estudis previs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1.5 0 1.5
 
Proves de Desenvolupament 6 0 6
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignaqtura. Valoració dels coneixements previs i experiències d'interacció amb infants de diverses edats.
Presentació de treballs. Formació de grups i planificació del treball
Sessió Magistral Classes expositives sobre els contiguts del programa.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Comentari de videos i transparències amb imatges.
Respostes a qüestions relacionades amb els continguts.
Elaboració d'esquemes, mapes conceptuals i quadres comparatius.
Elaboració de graelles d'observació. Anàlisi de resultats de proves per identificar el procés de desenvolupament.
Anàlisi de casos.
Anàlisi de materials didàctics i activitats apropiades a diverses edats.
Treballs Realitazació de tres treballs en grup (un per cada àmbit del desenvolupament) per observar i identificar la seqüència evolutiva d'algún aspecte de l'àmbit estudiat i contrastar-la amb la seqüència teòrica.
La recolida i primera anàlisi de dades es farà de forma individual. La comparació de les dades de tots els membres del grup amb la seqüència teòrica es farà en grup.
En cada treball s'aplicarà una metodología diferentt ( observació, entrevista clínica, qüestionari)
Presentacions / exposicions Exposició dels resultats del treball de cada grup al grup-classe.
Estudis previs Recerca d'informació. Consulta biliografica.

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Treballs
Descripció
Orientació i revisió dels treballs i de les presentacions del treballs.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Tres treballs referents a cadascuna de les dimensions del desenvolupament:biosocial, cognitiu i psicosocial 40%
Proves de Desenvolupament 2 proves individuals (mitjans de novembre; finals de gener)referides als continguts del programa. 60%
Altres


 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Palacios, J; Marchesi, A.; Coll, C., Desarrollo Psicológico y educación.1. Psicología Evolutiva, 1999, Madrid. Alianza
J. Delval, El desarrollo humano, 1994, Madrid, Visor
Perinat, A., Psicología del desarrollo, 1998, Barcelona. EDIOUC
Stassen Berger, K; Thompson, R.A., Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia, 1997, Madrid. Panamericana
Triadó, C. (Coord.), Psicologia Evolutiva., 1983, Vic. EUMO
Vasta, R.; Haith, M; Miller, S., Psicología Infantil, 1996, Barcelona.Ariel
Complementària Einon, D., Aprender desde muy pequeños, 1999, Barcelona. Integral
López, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J.; Ortiz, M.j. (coord.), Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid. Pirámide
Bermejo, V. (Edit), Desarrollo Cognitivo, 1994, Madrid. Síntesis.
Owens, R.E., Desarrollo del lenguaje, 2003, Madrid. Prentice-Hall
Flavell, J., El desarrollo cognitivo, 1984, Madrid. Visor
Sadurni, M.; Rostan, C.; Serrat, E., El desarrollo de los niños, paso a paso, 2003, Barcelona: UOC
Cobos, P., El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, 1993, Madrid. Pirámide
Turiel, A.; Enesco, I.; Linaza, J.J. (comp.), El mundo social en la mente infantil, 1989, Madrid. Alianza
Barrio, MV., Emociones infantiles., 2002, Madrid. Pirámide
Conde, J.L.; Viciana, V., Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas, 2001, Málaga. Aljibe
Bennet, M. (ed.), L'infant com a psicòleg, 1997, Barcelona. UOC-Proa
Recomanacions


 
Altres comentaris
Portar l'assignatura al dia (lectures, activitats, treballs....) Planificar i controlar del treball en equip