ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11081006
Ensenyament
Educació Social (1999)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general Mòdul: Bases Psicològiques de l’Educació Social.
Aquest Mòdul consta de dos blocs. En el primer es tracten els aspectes bàsics del desenvolupament psicològic de l´ésser humà; en el segon bloc es fa referència a la psicología social i als aspectes psicològics de les organitzacions humanes.


Competències
Codi  
A5 Conèixer els estadis evolutius de la població amb la que es treballa
A6 Conèixer els factors biològics i ambientals que afecten als procesos socioeducatius.
A7 Conèixer les caracteristiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.
A8 Conèixer les bases pedagògiques, psicològiques i sociològiques dels procesos d´intervenció socioeducativa
A10 Identificar i diagnosticar els factors de risc social i els factors de conflicte personal i sociofamiliar.
A11 Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a l´anàlisi de la realitat social.
A14 Utilitzar les estrategies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.
A21 Desenvolupar el domini lingüístic que posibiliti i afavoreixi el treball en entorns multiculturals i plurilingüístics.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B11 Mostrar respecte i comprensió cap a les diferents parts implicades en un conflicte.
B18 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els estadis evolutius al llarg del cicle vital. A5
A6
A8
Conèixer la gènesis dels conceptes evolutius. A5
A6
A8
Conèixer la importància de les organitzacions sobre el comportament humà, en especial la seva dimensió educativa. A6
A7
A8
Aplicar un pensament crític i reflexiu. A11
B3
Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
Desenvolupar la capacitat de parlar amb públic. A21
B5
Passar de la teoria a la pràctica educativa i social. A14
B1
B18
Presentar situacions concretes del comportament infantil. B1
Relacionar els aspectes cognitius amb articles de premsa. B1
Establir relacions entre teoria i pràctica. B1
Aprendre a treballar en equip. B5
Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. A10
B11
Prendre consciència dels problemes actuals que ens envolten. C3
Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l' idioma. C2
C4
Adoptar una perspectiva psicosocial al desenvolupament del seu exercici professional. B6

Continguts
Tema Subtema
Bloc 2 del mòdul: Bases Psicològiques de l'Educació Social:

Psicologia social i de les organitzacions
El concepte de psicologia social.
La construcció del món social
Actituds i influència social
Els grups: processos i estructura
Organitzacions i conducta organitzativa
Les organitzacions educatives

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 58 58 116
Esdeveniments científics i/o divulgatius 4 2 6
Debats 6 2 8
Presentacions / exposicions 8 2 10
Pràctiques a laboratoris 30 38 68
Pràctiques externes (de camp/sortides) 20 10 30
Resolució de problemes, exercicis 4 4 8
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 4 8
 
Atenció personalitzada 14 0 14
 
Proves objectives de preguntes curtes 4 55 59
Proves pràctiques 11 65 76
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes generals al grup classe, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP o d’altres mitjans més tradicionals.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Anara conferències d'experts
Debats Aprofitar una noticia de premsa relacionada amb el programa per obrir un debat
Presentacions / exposicions Presentar un tema al grup classe
Pràctiques a laboratoris Realitzar una simulació de presa de decissions en grup al laboratori
Pràctiques externes (de camp/sortides) Treballs grupals fora de l’aula: Consisteix en la realització de treballs monogràfics, de tipus teòric, on la recerca d’informació i la redacció dels resultats adquireix una importància rellevant. S’utilitzarà per a ampliar tòpics de l’assignatura o reforçar aspectes dels continguts que el professor consideri convenient ampliar a banda de lo exposat a les classes magistrals. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.
Resolució de problemes, exercicis Lectura d’articles i documents: Consisteix en la lectura i anàlisi de textos relatius a algun tòpic de l’assignatura. Normalment aquesta és una activitat autònoma, que es realitza sense la guia directa i la presència del professor. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en l’anàlisi, discussió i resolució d’un cas pràctic o problema que presenta el professor a classe. Normalment aquest exercici es realitzarà en grups de tres persones amb l’orientació del professor. El resultat d’aquest exercici s’haurà de presentar per escrit al professor.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a laboratoris
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Activitats Introductòries
Proves objectives de preguntes curtes
Proves pràctiques
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es portarà a terme al despatx del professor.

És el temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes i persegueix els següents objectius:
- Atendre, fer el seguiment i orientar a nivell professional a l’alumne.
- Intercanviar informació, opinió i coneixements.
- Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els treballs de l’assignatura.
- Realitzar un seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i aclariment de dubtes.
- Assessorar en la recerca d’informació.
- Etc.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes continguts al programa. Fins a 1 punt
Esdeveniments científics i/o divulgatius Assitir a xerrades d'experts Fins a 1 punt
Presentacions / exposicions Presentar un treball d'anàlisi d'un tema Fins a 2 punts
Pràctiques a laboratoris Participar a un role-playind a l'aula de grups Fina a 1 punt
Pràctiques externes (de camp/sortides) Visitar centres Optatiu
Proves objectives de preguntes curtes Exercici de 40 preguntes d'opció múltiple (amb 4 opcions de resposta) Fins a 3 punts
Proves pràctiques Resoldre 4 casos pràctics Fins a 2 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Totes les activitats descrites anteriorment tenen repercussió en l’avaluació. El professor tindrà evidències molt diversificades, la majoria d’elles escrites, sobre el treball i el progrés de l’alumne, recollides totes elles en el portafoli de l’alumne. Aquestes evidències les anirà registrant, alhora que valorarà la seva qualitat. Hi haurà aspectes de l’assignatura, els més vinculats a les competències del “Saber”, que el professor podrà valorar mitjançant algun tipus de prova (sigui una prova de desenvolupament, de preguntes curtes, objectiva o oral). En el bloc que ens ocupa, donat el seu caràcter marcadament orientat a la pràctica educativa, el professor utilitzarà també proves pràctiques per a avaluar les competències del “Saber Fer”.

Fonts d'informació

Bàsica
  • ALVARO.L. GARRIDO, A. i TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.
  • CANTO ORTIZ, J. M. (1998). Psicología de los grupos estructura y procesos. Archidona: Aljibe. MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.
  • MORALES, J.F. i OLZA, M. (1996). Psicología social y trabajo social. Madrid. McGraw-Hill.PEIRO, J.M: (1986): "Psicología de las organizaciones". Madrid.UNED.
Complementària
Recomanacions