ENSENYAMENT: CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (Master)

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT OCUPACIONAL Codi 185121211
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
2.5 Optativa Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia
Descripció general Recerca en l'ambit de la psicologia de la salut ocupacional


Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC3 Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar ética, legislación y las humanidades a la práctica enfermera.
  AC5 Capacidad de aplicar teorías de enfermería a la práctica profesional y redefinirlas mediante un proceso de investigación.
  AC15 Capacidad de identificar y de tratar comportamientos desafiantes.
  AC19 Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els factors psicosocials que intervenen a la conducta laboral. AC3
BC1
BC2
CC5
Saber avaluar els components psicosocials de la conducta del professional de l'infermeria. AC5
AC19
BC1
BC2
CC5
Saber planificar estratègies d'intervenció. AC15
AC19
BC1
BC10
BC11
CC5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Els factors psicosocials al treball: descripció i anàlisi diferencial. - Estres laboral.
- Sindrome del cremat pel treball.
- Assetjament laboral.
- Altres factors
Tema 2.- Eines diagnòstiques pels factors psicosocials: enquestes i test. - Enquestes oficials.
- Enquestes experimentals.
- Test psicológics
Tema 3.- Estrategies d'avaluació intervenció en psicologia de la salut ocupacional - Mètodes estamndaritzats.
- Mètodes experimentals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 6 6 12
Resolució de problemes, exercicis 9 9 18
Treballs 5 5 10
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves pràctiques 1 0 1
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius
Sessió Magistral Explicacion dels temes per part del professor
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi de treballs de recerca i creació d'un projecte propi.
Treballs presentació de les conclusions d'un treball empíric

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis
Treballs
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
Recepció dels alumnes en horari de despatx

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Assistència a classes 2
Resolució de problemes, exercicis Preparació del treball pràctic 2
Treballs Elaboració d'un treball aplicat tutoritzat pel professor 4
Proves pràctiques Presentació del treball aplicat 2
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Pando Moreno, M. (Ed), Factores psicosociales y salud mental en el trabajo, 2006, Publ Universidad de Guadalajara-Mexico
Complementària
Recomanacions