ENSENYAMENT D'INFERMERIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Codi 18031002
Ensenyament
Infermeria (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Assignatura introductòria a l'estudi dels mecanismes psicològics del comportament humà individual des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents conceptuals els diferents marcs teòrics actuals.


Competències
Codi  
A1 Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut/mala salut, sofriment, incapacitat de la persona (valoració i diagnòstic).
A15 Coneixement rellevant de i capacitat per aplicar ciències socials, del comportament i de la salut.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B20 Capacitat per permetre que els pacients i els seus cuidadors expressin les seves preocupacions i interessos, i que puguin respondre adequadament. Per exemple, emocionalment, socialment, psicològicament, espiritualment o físicament.
B21 Capacitat per donar suport emocional i identificar quan són necessaris els consells d'un especialista o altres intervencions.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir la informació psicològica bàsica que permeti a l'alumne comprendre les tendències generals del comportament humà i els processos psicològics i socials que el condicionen. A15
Interpretar necessitats i demandes de suport psicològic. A1
Avaluar i intervenir de forma bàsica i en un primer nivell sobre les necessitats i demandes de suport psicològic detectades B20
B21
Derivar, si cal, a altres nivells d'avaluació i intervenció. B3
Saber estar en posició d'escolta del usuari/pacient en forma receptiva y activa. A1
A15

Continguts
Tema Subtema
Conceptes generals La psicologia com l'estudi del comportament humà.
La filogènesi i l'ontogènesi.
L'emprenta o període sensible
Què és una conducta.
El binomi herència-aprenentatge
Desenvolupament i Aprenentatge L'aprenentatge:models
Procés de maduració i adquisicions bàsiques.
El desenvolupament emocional.
El desenvolupament de la intel.ligència.
Procés de desenvolupament social: els elements socialitzadors;el joc i la seva funció.
Elements de Psicologia Bàsica Sensació i Percepció.
La intel.ligència.
El llenguatge.
Motivació, frustració i conflicte.
L'emoció: Teories.
La personalitat: Teories.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Seminaris 12 12 24
Treballs 0 6 6
Estudis previs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 4 8 12
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació els trets generals de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació extensiva i anàlisi dels contiguts teórics del programa
Seminaris Presentació de documentació visual seguit d'anàlisi i debat en grup.
Treballs Treball personal sobre els continguts del seminari
Estudis previs Cerca de documentació i informació paralela als seminaris i en format de grups

Atenció personalitzada
 
Estudis previs
Atenció personalitzada
Descripció
Prestar ajuda a grups d'alumnes en la cerca de informació sobre l'eix conceptual del seminaris.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Presentació d'un treball que es pot fer individualment o en grup sobre els continguts i debats dels seminaris. El treball es presentarà com a data límit 15 dies abans del'úiltim examen Imprescindible per presentar-se als exàmens
Proves objectives de tipus test Dos exàmens tipus test a meitat i final del quadrimestre respectivament. Per superar l'assignatura cal presentar-se als dos exàmens i obtindre una nota mitja de 5 o més sobre 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Alvar, Torregrosa, Garrido Luque (eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental, Siglo XXI. Madrid, 1992
Puente, A., Manual de Psicología Básica, Panamericana. Madrid., 1993
Fierro. A, Manual de Psicología de la Personalidad, Paidos. BCN, 1996
Complementària
Recomanacions