ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

Codi de l'assignatura: 15051205

Codi de l'assignatura: 15051205

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS

Professor: Dr. Jordi Tous i Pallarès

Període lectiu: 2on. quadrimestre

Tipus d'assignatura: optativa

Nivell: 2on Treball Social.

 

Programa:

Tema I. - El concepte grup: Aspectes teórics i metodològics.

Tema II.- Estructura i processos grupals.

Tema III. -Dinàmica de grups.

Tema IV.- Les técniques d'intervenció grupal.

Tema V.- Les técniques de registre del comportament grupal.

 

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc temes bàsics per l'estudi psicosocial dels grups. El curs es centrarà en la realització de sessions teorico-pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

 

Bibliografia:

 

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

JAVALOY, F. RODRIGUEZ, A. ESPELT, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES J. F. ; HUICI, C. ; BLANCO, A. y FERNANDEZ, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao : Desclée de Brouwer.

MUNNE, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

NUÑEZ,T. Y LOSCERTALES, F. (1996). El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos. Barcelona: BUB.

SÁNCHEZ, J.C. ULLÁN A.M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid: Eudema.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació tres informes de les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6