ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Codi 15051102
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Primer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a LORENZO SEVA, URBANO Adreça electrònica urbano.lorenzo@urv.cat
Professors/es
LORENZO SEVA, URBANO
Web

COMPETèNCIES
Codi  
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.
A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B11 Capacitat analítica i de síntesi
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Conèixer i aplicar les tècniques estadístiques bàsiques més habituals en la recerca i en la pràctica del treballador social A8
A9
B2
B3
B11
Formular i contrastar estadísticament hipòtesis A8
A9
B2
B3
B11
Interpretar de forma crítica els resultats obtinguts en un anàlisi estadístic A8
A9
B2
B3
B11
Analitzar un conjunt de dades utilitzant una fulla de càlcul B2
B3
B4
C2
Aprendre a pensar de forma crítica i objectiva i potenciar la capacitat de raonament abstracte B3
B11

CONTINGUTS
Tema Subtemes
1. Definició de conceptes 1.1. Població
1.2. Mostres
1.3 Paràmetre i estadístic
1.4 Variable: escala i mètrica
1.5 Notació estadística: el sumatori
2. Distribucions de freqüència i la seva representació gràfica 2.1. Distribucions de freqüència de variables contínues
2.2. Histograma simple i acumulatiu
2.3. Polígon de freqüència simple i acumulatiu
2.4. Propietats de les distribucions representades gràficament
2.5. Distribucions de freqüència de variables amb escala nominal
3. Estadístics descriptius univariats 3.1. Tendència central
3.2. Variabilitat
3.3. Asimetria
3.4. Qurtosi
3.5. Posició en la mostra
4. Transformació de puntuacions 4.1. Puntuacions directes, diferencials i típiques
4.2. Propietats de les puntuacions
4.3. Transformacions a escales arbitràries
5. Distribucions de Probabilitat 5.1. Alguns conceptes de probabilitat
5.2. Distribució binomial
5.3. Distribució normal
5.4. Utilització de les taules de la distribució normal
5.5. Altres distribucions
6. Inferència estadística en poblacions infinites 6.1. Conceptes introductoris
6.2. Inferència de m amb s2 coneguda
6.3. Inferència de m amb s2 desconeguda
6.4. Inferència sobre proporcions
6.5. Inferència no paramètrica

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari i resolució d'exercicis numèrics
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa EXCEL
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de situacions pràctiques relacionats amb el temari

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 45 15 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 0 5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 15 0 15
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 1 25 26
Proves pràctiques 1 30 31
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
L'alumne pot consultar els seus dubtes respecte al continugt del temari, així com la resolució d'exercicis i situacions reals

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Resoulció d'exercicis concrets a l'aula d'informàtica 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de situacions reals 10%
Proves objectives de tipus test Un examen de resposta múltiple de 30 preguntes 40%
Proves pràctiques Un examen de cinc problemes que s'han de solventar amb calculadora, taules i formulari 40%

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -David S. Moore, Estadística aplicada básica, Barcelona. Antoni Bosch, 2005

Complementària -Ritchey, F.J., Estadística para las ciencias sociales, México. McGraw Hill., 2002

-Amón, J., Estadística para psicólogos, Madrid Pirámide, 1990

-Domingo, J., Estadística técnica, URV. Servei Lingüístic., 1997

-Gonick, L. y Smith, W., La estadística en cómic, Barcelona. Editorial Zendrera Zariquiey, 1993


RECOMANACIONS