ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 15051006
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web

COMPETèNCIES
Codi  
A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
A3 Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per formar I crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grup pel creixement individual i l’enfortiment de les habilitats.
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A6 Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinars i multiorganitzacionals amb el propòsit de Col•laborar en l’establiment de fins, objectius i temps de duració dels mateixos contribuint igualment a abordar.
A7 Administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l’eficàcia del propi programa de treball.
A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
A11 Establir relacions professionals amb l’objecte d’identificar la forma més adequada d’intervenció.
A19 Preparar i participar en les reunions de presa de decisions amb l’objectiu de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
A20 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant els mateixos, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
A23 Treballar dins d’estàndards acordats per l’exercici del treball social I assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l’assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes.
A24 Establir, minimitzar i gestionar e risc cap a un mateix i els col•legues a través de la planificació, revisió i seguiment d’accions per a limitar l’estrès i el risc.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col•laborativa
B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

OBJECTIUS
Objectiu Competències
1. Conèixer els principals continguts de les teories del desenvolupament A3
A5
B1
2. Identificar les diferents etapes de la vida humana A3
A5
B2
B4
B5
B12
3. Diferenciar les característiques bàsiques de cada etapa evolutiva A3
B2
B4
B5
B12
4. Adquirir una metodologia de treball que fomenti el pensament crític A4
A7
A9
A19
B3
B11
5. Identificar instruments teòric-pràctics per a la indagació de les diferents etapes de la psicologia evolutiva A5
A6
A7
A11
B4
B5
6. Conscienciar a l'alumne de la necessitat de valorar els principis d'actuació des de l'ètica o la deontologia professional A20
A23
A24
B6
B7
7. Argumentar sobre les diferències entre les teories del desenvolupament
8. Prendre consciència dels diferents camps d'intervenció professional del treballador social B5
B6
C3
9. Col.laborar de forma activa en el desenvolupament de l'assignatura A1
A4
A6
A9
B1
B2
B5

CONTINGUTS
Tema Subtemes

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Descripció

AVALUACIó
  Descripció Qualificació

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica
Complementària

RECOMANACIONS