ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA BÀSICA Codi 15051005
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Assignatura iintroductòria a l'estudi dels mecanismes psicològics del comportament humà individual des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents conceptuals els diferents marcs teòrics actuals.

COMPETèNCIES
Codi  
A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Assimilar la informació bàsica que permeti comprendre les tendències generals del comportament humà i el processos psicològics i psicosocials que el condicionen A5
Saber estar en posició d'escolta de les necessitas del client en forma receptiva i activa A4
A8

CONTINGUTS
Tema Subtemes
Conceptes generals La psicologia com l'estudi del comportament humà.
Què és una conducta.
La filogènesi i l'ontogènesi.
Els conceptes innat i adquirit.
L'emprenta o període sensible
El binomi herència-aprenentatge
Adaptació,Organisme i Ambiet
Desenvolupament i Aprenentatge Patrons de comportament innats
Procés de maduració
Desenvolupament emocional
Desenvolupament de la intel.ligència
L'aprenentatge:Responent, Operant, Cognitiu, Social
Elements de Psicologia Bàsica Homeostàsi
Sensació i Percepció.
La intel.ligència.
El llenguatge.
Motivació, frustració i conflicte.
L'emoció: Teories.
La personalitat: Teories.

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Explicació extensiva i anàlisi dels contiguts teórics del programa
Seminaris Presentació de documentació visual seguit d'anàlisi i debat en grup.
Treballs Treball personal sobre els continguts del seminari
Estudis previs Cerca de documentació i informació paralela als seminaris i en format de grups

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Seminaris 12 12 24
Treballs 0 6 6
Estudis previs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 4 8 12
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Estudis previs
Atenció personalitzada
Descripció
Prestar ajuda a grups d'alumnes en la cerca de informació sobre l'eix conceptual del seminaris.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Treballs Presentació d'un treball que es pot fer individualment o en grup sobre els continguts i debats dels seminaris. El treball es presentarà com a data límit 15 dies abans del'úiltim examen Imprescindible per presentar-se als exàmens
Proves objectives de tipus test Dos exàmens tipus test a meitat i final del quadrimestre respectivament. Per superar l'assignatura cal presentar-se als dos exàmens i obtindre una nota mitja de 5 o més sobre 10

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Alvar, Torregrosa, Garrido Luque (eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental, Siglo XXI. Madrid, 1992

-Puente, A., Manual de Psicología Básica, Panamericana. Madrid., 1993

- Fierro. A, Manual de Psicología de la Personalidad, Paidos. BCN, 1996

Complementària

RECOMANACIONS
Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA EVOLUTIVA/15051006
PSICOLOGIA SOCIAL/15051007