ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura MÈTODES I TÈCNIQUES D´INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 15051003
Ensenyament
Treball Social (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a VIGIL COLET, ANDRÉS Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web

COMPETèNCIES
Codi  
A7 Administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l’eficàcia del propi programa de treball.
A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.
A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B9 Motivació per la qualitat en el treball
B11 Capacitat analítica i de síntesi
B12 Capacitat d'organització i planificació
B13 Capacitat de gestió de documentació i informació
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
1. Conéixer el mètode científic aplicat a les ciències socials A8
A9
B1
2. Comprendre els principals estadístics descriptius A8
A9
B1
3. Reconèixer les tècniques de mostreig en poblacions finites A8
A9
B1
4. Utilitzar les tècniques de mosteig A8
A9
B1
B2
B6
5. Aplicar les principals tècniques de recollida de dades (qüestionari, observació, entrevista) A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B6
B9
B11
B12
B13
C2
C5
6. Utilitzar el programa estadístic SPSS A8
A9
B1
B2
C2
7. Interpretar els resultats obtinguts en programes informàtics A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B6
B11
B12
8. Utilitzar les bases de dades i catàlegs bibliogràfics (ERIC, Current Contents, etc) A9
B1
B2
B3
B4
B12
B13
C1
C2
C5
9. Sensibilitzar-se envers l'ètica i aspectes deontològics en investigació social A7
A8
A9
B6
10. Treballar en equip en un projecte d'investigació

CONTINGUTS
Tema Subtemes

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Descripció

AVALUACIó
  Descripció Qualificació

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica
Complementària

RECOMANACIONS