ENSENYAMENT DE PÚBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura MÈTODES QUANTITATIUS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 12112110
Ensenyament
Publicitat i Relacions Públiques (2001)
Cicle 1er i 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 1.5 4.5 Obligatòria Quart Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ Adreça electrònica mariajose.codorniu@urv.cat
santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
Web

COMPETèNCIES
Codi  
A3 Coneixement de les tècniques d’investigació i anàlisi de la naturalesa i les interelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics. Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació per objectius per a, des d’un plantejament metodològic, assistir als operadors que han de prendre decisions a la recerca d’eficàcia comunicativa.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Conèixer les tècniques d'investigació social. A3
Conèixer les bases de l'estadística aplicada al seu camp. A3
Interpretar els resultats estadístics. B3
Aplicar els diferents mètodes a casos concrets. B2
Adaptar els coneixements de l'assignatura al seu àmbit d'actuació B7
Conèixer programes d'anàlisi de dades existents en l'actualitat C2

CONTINGUTS
Tema Subtemes
1. Introducció a la investigació social. 1.1. Mètode experimental.

1.2. Mètode correlacional.
2. Metodologia d'enquestes. 2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de les TIC

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 30 45
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 45 45 90
 
Atenció personalitzada 30 0 30
 
Proves objectives de tipus test 1 0 1
Proves pràctiques 1 0 1
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es recomana l'atenció personalitzada per fer un seguiment dels continguts de l'assignatura assolits per l'alumne.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Proves objectives de tipus test Examen objectiu dels continguts de l'assignatura 50%
Proves pràctiques examen pràctic que determinarà el fet de ser apte o no apte Apte o no apte
Altres Treball obligatori 50%
 
Altres comentaris
El treball final de curs que determinarà la nota final s'anirà realitzant durant el curs.
Classes pràctiques de presència obligatòria (mínim 80% de presència)
Si no se supera l'assistència hi haurà examen pràctic que determinarà el fet de ser apte o no apte.
Aquells que siguin aptes (per haver fet el mínim d'assistència o haver aprovat l'examen) tindran la nota del treball pràctic realitzat durant el curs.
Per poder fer mitja amb la nota de teoria s'haurà d'aprovar el treball pràctic.

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Wimmer, R. i Dominick, J. (2000) Introducción a la investigación de medios masivos de comunicación. México. Thomson editores.

Complementària

RECOMANACIONS