ENSENYAMENT D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Codi 12102006
Ensenyament
Antropologia Social i Cultural (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 1.5 4.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ Adreça electrònica mariajose.codorniu@urv.cat
Professors/es
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
Web http://%20psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general En aquesta assignatura es pretén donar uns coneixements bàsics de l'estadística aplicada a les ciències socials, en concret a làmbit de l'antropologia.

COMPETèNCIES
Codi  
A2 Redactar una ressenya crítica sobre un article o llibre antropològic.
A3 Analitzar i valorar críticament les aportacions més destacades de la teoria antropològica.
B5 Resoldre problemes de forma efectiva
B10 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

OBJECTIUS
Objectiu Competències
1. Assolir un nivell de coneixements fonamentals en estadística i anàlisi de dades A3
2. Conèixer programes d'anàlisi de dades existents en l'actualitat. C2
Saber interpretar els estadístics més freqüents en informes científics. B10
3. Conèixer les estratègies d'anàlisi de dades més adients en el desenvolupament i anàlisi de qüestionaris i enquestes. A2
Resoldre problemes estadístics B5
Adaptar els coneixements de l'assignatura al seu àmbit d'actuació B10

CONTINGUTS
Tema Subtemes
TEMA 1. Introducció a l'estadística Estadística descriptiva i estadística inferencial.
Conceptes de mostra i població. Escales de mesura.
TEMA 2. Estadística Descriptiva Distribucions de freqüència. Presentació gràfica i tabular de dades. Principals mesures de posició, variabilitat, biaix, apuntament i associació.
Tècniques d'estadística exploratòria.
TEMA 3. Inferència Estadística (I) Fonaments de probabilitat.
Principals distribucions.
Teoria de la decisió estadística.
Errors tipus I i II.
Definició del concepte d'interval de confiança.
TEMA 4. Inferència Estadística (II) Contrast d'hipòtesi d'un estadístic: mitjana i proporció.
Contrast d'hipòtesi de la diferència entre dos estadístics: mitjana i proporció.
Anàlisi de la variança.
TEMA 5. Estadística no paramètrica Principals diferències entre estadística paramètrica i no paramètrica.
Proves no paramètriques de comparació de grups dependents i no dependents.
Coeficients de correlació no paramètrics.

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de TIC
Treballs Treball de l'assignatura per l'avaluació

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 8 20 28
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 20 40 60
Treballs 0 30 30
 
Atenció personalitzada 8 0 8
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 20 22
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es recomana l'atenció personalitzada per fer un seguiment dels continguts de l'assignatura assolits per l'alumne.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Treballs Activitats realitzades a classe i/o dossiers de pràctiques. 30%
Proves objectives de preguntes curtes Examen dels continguts teòrics impartits a classe. Aquest examen serà de tipus teòric - pràctic. 70%
 
Altres comentaris
Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen i les pràctiques per separat.

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Pagano, R., Estadística para las ciencias del comportamiento, International Thomson Editores, 1999

-Aron, A. & Aron, E.N., Estadística para psicología, Prentice Hall., 2001

-Gonick, L. i Smith, W., La estadística en cómic, Zendrera Zariquey, 1999

Complementària

RECOMANACIONS


 
Altres comentaris
Es recomanable l'assistència a les sessions presencials