ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TRANSTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11172103
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a CANALS SANS, JOSEFA Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
oscar.asorey@urv.cat
Professors/es
ASOREY MARTÍNEZ, OSCAR
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Objectius
Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Teoria:

Classes magistrals.
Lectura d'algun article o material didàctic.

Pràctiques:

Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques.
Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia.

Coneixements d'instruments d'avaluació

Metodologia d'avaluació
Examen amb prova objectiva de la teoria i pràctica.

De forma opcional els alumnes poden fer un treball per tal de millorar la nota. Aquest treball consistirà amb un resum-discussió d'articles recents sobre temes tractats en l'assignatura i que s'ha de presentar abans de l'examen.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1.- Bloc I. Aspectes introductoris i generals Tema 1. Història i concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens

Tema 2. Models teòrics en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns del desenvolupament

Tema 4. Els factors de risc en la psicopatologia del desenvolupament.

Tema 5. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents.
2.- 2.- Bloc II. Psicopatologia del desenvolupament Tema 6. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Tema 7. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 8. Trastorns motors

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

Tema 11. Trastorns per comportament pertorvador

Tema 12. Trastorns de les emocions

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Espada J.P, Méndez F.X. y Orgilés M. (2006). Terapias psicológicas con niños y adolescentes. Estudios de casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Complementària