ENSENYAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

CURS 2006 - 07

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ASSIGNATURES

Codi de l'assignatura: 11172006

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professor/a: Griselda Esparó Hidalgo

Període lectiu: 1er Quadrimestre

Tipus: troncal

 

Programa:

1.      Conceptualització de l’assignatura

1.1.   Trastorns del desenvolupament

1.1.1.     Breu història i definició

1.1.2.     Nivells d’anàlisi

1.2.   Intervenció psicopedagògica

1.2.1.     Model integral d’intervenció psicopedagògica

1.3.   Atenció primerenca

1.3.1.     Definició

1.3.2.     Prevenció, detecció i intervenció.

2.      El retard mental

2.1.   Definició de retard mental i les seves conseqüències psicopedagògiques

2.2.   Classificació de retard mental i els seus inconvenients

2.3.   Necessitats del nen amb retard mental

2.3.1.     Primeres edats

2.3.2.     Infància i adolescència

2.4.   Programes d’intervenció en el retard mental

2.4.1.     Intervenció en les habilitats socials i comportament adaptatiu

2.4.2.     Intervenció en les habilitats cognitives i del llenguatge

2.4.3.     Intervenció en els problemes de conducta

2.5.   El paper del psicopedagog

2.5.1.     Treball amb l’alumne

2.5.2.     Treball a l’escola

2.6.   El context familiar

2.6.1.     Característiques més freqüents de la família del nen amb retard mental

2.6.2.     Intervenció psicopedagògica en la família.

3.      La discapacitat visual

3.1.   Evolució històrica

3.2.   Definició i classificació de la discapacitat visual

3.3.   Limitacions de la discapacitat visual

3.4.   Característiques evolutives de les persones amb discapacitat visual

3.5.   Necessitats educatives del nen amb discapacitat visual

3.6.   Tècniques d’intervenció en el dèficit visual

3.7.   El paper del psicopedagog

3.7.1.     Treball en l’alumne

3.7.2.     Treball a l’escola

3.8.   El context familiar

3.8.1.     Característiques més freqüents de la família del nen amb discapacitat visual

3.8.2.     Intervenció psicopedagògica en la família

4.      La discapacitat auditiva

4.1.   Descripció i diagnòstic

4.2.   L’audició normal i tipus de sordesa

4.3.   Avaluació de la pèrdua auditiva

4.4.   Característiques evolutives de les persones amb discapacitat auditiva

4.5.   Sistemes de comunicació en les persones sordes

4.6.   El paper del psicopedagog

4.7.   Integració escolar dels alumnes sords. Avantatges i inconvenients.

5.      La discapacitat motriu

5.1.   Evolució històrica

5.2.   Definició

5.3.   Tipus i característiques principals de la discapacitat motriu

5.4.   Característiques evolutives de les persones amb discapacitat motriu

5.5.   Intervenció psicopedagògica

5.5.1.     Aspectes metodològics

5.5.2.     Identificació de les necessitats educatives especials

5.5.3.     Avaluació del nen amb discapacitat motriu

5.5.4.     Tècniques i estratègies d’intervenció

5.6.   El context familiar de les persones amb discapacitat motriu

5.6.1.     Característiques més freqüents de la família del nen amb discapacitat motriu

5.6.2.     El paper del psicopedagog

6.      Els trastorns generalitzats del desenvolupament

6.1.   Evolució històrica de l’atenció educativa de l’alumne amb trastorn generalitzat del desenvolupament

6.2.   El  paper del psicopedagog   

6.2.1.     Avaluació del nen amb trastorn generalitzat del desenvolupament

6.2.2.     Intervenció psicopedagògica en l’àmbit educatiu

6.3.   El context familiar de les persones amb trastorn generalitzat del desenvolupament

7.      Altres trastorns del desenvolupament

7.1.   El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

7.1.1.     Intervenció psicopedagògica

7.2.   Els trastorns d’ansietat en la infància

7.2.1.     Intervenció psicopedagògica

 

Objectius: Assolir els continguts relatius al desenvolupament, educació i habilitació de les persones amb   discapacitat mental, motriu i sensorial. Conèixer les principals característiques evolutives així com les necessitats educatives en persones amb discapacitat. Conèixer i analitzar les possibilitats de l’educació en el desenvolupament.

Conèixer les possibilitats d’intervenció psicopedagògica en el camp dels trastorns del desenvolupament.

 

Bibliografia:

 

  • American Association on Mental Retardation (2000). Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid:Alianza.

 

  • APA (1995). DSM:IV. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

 

  • Bueno Martín, M., Espejo de la Fuente, B., Rodríguez Díaz, F. & Toro Bueno, S. (2000). Niños y niñas con ceguera. Recomendaciones para la familia y la escuela. Málaga: Aljibe.

 

  • Checa, F.J., Marcos, M., Martín, P., Nuñez M.A. & Vallès, A. (1999). Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Madrid: ONCE.

 

  • Deaño, M. (2001). Intervención psicopedagógica en la deficiencia mental. Ourense:Gersam.

 

  • Gallardo, M. & Salvador, M. (1994). Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe.

 

  • García, J.N. (Ed). (1999). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid: Pirámide.

 

  • Giné, C. (coord). (1997). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: EDIUOC.

 

  • Leonhardt, M. (1992). El bebé ciego. Barcelona: Masson.

 

·        Lou Royo, M.A. & López Urquízar, N. (1999). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Editorial Madrid: Pirámide.

 

·        Marchesi, A., Coll, C., A & Palacions, J. (2002). Desarrollo psicológico y necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza.

 

  • Orjales Villar, I. (2004) Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores. Edictorial Madrid: CEPE.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, exposant en línies generals cada un dels temes i acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric. S'aconsella l'assistència tant a classes teòriques com pràctiques, degut a que tot l’explicat en les mateixes es considera matèria d'examen.

Tipus d'avaluació: examen tipus test. Les pràctiques s’avaluaran mitjançant preguntes del mateix examen i formaran el 20% de la nota final.

 

Llengua en que s'imparteix el curs: català

 

Núm. de crèdits ECTS: 6,00