ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura FORMACIÓ DE PERSONAL Codi 11162273
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament
Coordinador/a , Adreça electrònica
Professors/es
Web

Objectius
1.-Integrar els continguts bàsics del programa.
2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentat.
3.-Aplicació pràctica y empírica dels coneixements adquirits facilitant laintervenció.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classe teòrica, lectura d'articles, casos pràctics, grups de treball.

Metodologia d'avaluació
Continuada i presencial (Teoria 50% i pràctica 50%)

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Orientació metodològica de la formació. Formació vs desenvolupament.
2.- 2. Obstacles a la formació. Gestió del procès de la formació
3.- 3. Tècniques individualitzades a. Mètodes individualitzats i estandaritzats orientats a l’ensenyament i a l’aprenentatge
b. Entrenament (Coaching)
c. Acompanyament (Mentoring)
4.- 4. Tècniques semiestandaritzades a. Ensenyament a distància i noves tecnologies (E-learning, B-learning)
b. Cursos a mida : Formació In Company
5.- 5. Tècniques situacionals, (Outdoor training, Indoor training, simuladores.
6.- 6. La Formació i l’estructura organitzativa

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy (2004). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 3ª Edición. Editorial Pearson Educación.

Alfonso C. Morales Gutiérrez, J. Antonio Ariza Montes, Emilio Morales Fernández (2000). Gestión Integrada de Personas. Una perspectiva de organización. 2ª Edición. Editorial Desclée de Brouwer S.A.

Buckley,R.; Caple, J. (1990) La formación.Teoría y práctica. Madrid. Díaz de Santos

Castanyer Figueras, F.(1988) La formación permanente en la empresa. Barcelona. Marcombo

Ives, W. (1991) Evaluación de destrezas y análisis de necesidades para el profesional de la formación. Consultores Españoles

Maclelland, D.C. (1987) Human Motivation. Cambridge University

Mitrani A.; Dalziel M. y Suarez De Puga, I. (1992) Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao. Deusto Pereda, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Madrid. Eudema

Boyatzis, R.E (1982) The competent manager. John Wiley & Sons

Randell, G.; Packard, P. Y Slater, J. (1988) La valoración y formación del personal. Bilbao. Deusto

Técnicas de Formación, S.A. (1995) Guía para la formación de la Comunidad de Madrid. Madrid. Instituto para la Formación de la Comunidad de Madrid

Complementària