ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura SELECCIÓ DE PERSONAL Codi 11162272
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web

Objectius
a)Identificar les diferents àrees de treball de les tècniques de selecció definint correctament el camp d’actuació de les mateixes.
b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball a la Selecció de Personal.
c)Identificar problemes als diferents camps de la Selecció de Personal i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic.
d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.
e)Reconèixer les actituds, valors i normes d’actuació d’acord a l’ètica professional en el seu exercici laboral.

RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA/11161001
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014
 
Altres comentaris
L'assistència a classe és molt recomenable

Metodologia docent
Classe teòrica, treball pràctic, discussió.

Metodologia d'avaluació
Examen oral o escrit (preferentment de tipus test), treball pràctic, avaluació continuada. El valor del treball pràctic serà un 50% de la nota final i el resultat de l’examen teòric serà un 50% de la nota final. Les dues parts s’han d’aprovar de manera independent, essent la nota mínima de la part teòrica d’un 6.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1.El Procés de Selecció de Personal.
2.- 2.Anàlisi del lloc de treball.
3.- 3.El Professiograma.
4.- 4.La Fase de Reclutament dins del Procés de Selecció.
5.- 5.L’ Entrevista en el Procés de Selecció.
6.- 6.Les Proves psicotècniques en el Procés de Selecció.
7.- 7.Influències situacionals, cognitives i afectives en la Presa de decisions.
8.- 8.Control del Procés de Selecció.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

 

Complementària

1. DOPP Consultores (1990). Como seleccionar personal. Madrid: IMPI.

2. Quintanilla, I. (Dir.) (1992). Selección y Evaluación de Personal (La entrevista en el proceso de Selección). Valencia: Promolibro.

3. Stanton, E. (1985). Sistemas Efectivos de solicitud y selección de personal. México: Limusa.

4. Guth Aguirre, A. (1994) Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos. México: Trillas.

5. Rusell, M. y Karol, D. (1995). Manual del Test 16 PF-5. Madrid: TEA Ediciones.

6. Goodale, J. (1998). La entrevista: técnicas y aplicaciones para la empresa. Madrid: Pirámide.