ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 11162268
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament
Coordinador/a BOADA GRAU, JOAN Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web

Objectius
1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentats.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques, Lectura d'articles, Casos pràctics, Grups de treball.

Metodologia d'avaluació
Continuada i presencial (Teoria 50% i pràctica 50%). S'avaluan el treballs i els casos pràctics. No hi haurà examen.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1.-Gestió Integrada dels RR. HH.
2.- 2.-Descripció, Anàlisi i Valoració dels Llocs de Treball.
3.- 3.-Procés d'lncorporació.
4.- 4.-Habilitats i Rols directius.
5.- 5.-Avaluació de carreres i trajectòries.
6.- 6.-Conflicte, mediació i negociació.
7.- 7.-Anàlisi de decisions.
8.- 8.-Comportament grupal.
9.- 9.-Avaluació de rendiments.
10.- 10.-Auditories Organitzacionals.
11.- 11.-Problemàtica derivada de la gestió de RRHH.
12.- 12.-El Psicòleg i els Recursos Humans.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Boada, J. (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Gasalla, J. M. (1993) La Nueva Dirección de Personas. Madrid : Pirámide.

Huse, E. F. y Bowditch, J. L. (1988) El comportamiento humano en la organización. Bilbao: Deusto.

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994) Conflicto y negociación. Madrid: Eudema.

Peiró, J. M. (1992) Psicología de la Organización. Madrid: UNED.

Puchol, L. (1993) Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid : ESIC.

Complementària