ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DEONTOLOGIA PROFESSIONAL Codi 11162261
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament
Coordinador/a DESCÀRREGA FONT, JAUME Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
Professors/es
DESCÀRREGA FONT, JAUME
Web

Objectius
Donar una formació bàsica en ètica i deontologia de la professió del psicòleg, a nivell teòric i aplicat, utilitzant com a eines de treball diferents novel·les, pel·lícules i casos pràctics obtinguts de la realitat professional en diferents àmbits de l’exercici professional de la psicologia.

Objectius específics:

· Diferenciació conceptual: ètica – deontologia - bioètica.
· Conèixer els principis ètics que tenen que guiar l’exercici professional de la psicologia.
· Conèixer quins son els principals dilemes ètics que apareixen en el treball del psicòleg.
· Conèixer les limitacions de l’ètica per a la pràctica professional.
· Conèixer els diferents codis deontològics vigents.
· Adquirir criteris per utilitzar els principis ètics per resoldre dilemes ètics.
· Utilitzar els principis ètics i les normes deontològiques per decidir la millor intervenció professional.
· Sensibilitzar l’alumnat pels aspectes ètics de l’actuació professional.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Es pretén realitzar un treballar tipus seminari combinant les exposicions del docent amb la participació activa de l’alumnat. Per això es treballaran diferents textos, pel·lícules, novel·les i casos clínics, alguns d’ells presentats per diferents professionals que treballen en institucions psiquiàtriques, jurídiques i a nivell privat, per analitzar les diferents problemàtiques ètiques i/o deontològiques que sorgeixen en el dia a dia a nivell professional dins l’àmbit de la clínica.

Metodologia d'avaluació
50% Examen teòric-pràctic de preguntes curtes

40 % Presentació de les memòries de les diferents activitats pràctiques de classe que inclou la lectura obligatòria de les novel·les:
Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Ed Planeta
El desorden de tu nombre de Juan José Millás. Ed Destino

10 % Participació activa a classe per part de l’alumne

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Conceptes i aspectes bàsics 1.1 Diferenciació terminològica: ètica, deontologia, bioètica...
1.2 Principis i normes ètiques i deontològiques
1.3 Els diferents codis deontològics
2.-  2. Ètica i deontologia aplicada 2.1 Salut mental i relació psicoterapèutica
2.2 Avaluació i intervencions psicoterapèutiques
2.3 Límits i transgressions professionals
2.4 Psicologia forense
2.5 Les institucions i les seves peculiaritats
2.6 Les relacions interprofessionals: la interdisciplinarietat
2.7 Internet i les noves tecnologies

Perfil de competències
Específiques

A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes

Transversals

B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.

B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.

B16 Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.

B18 Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

B20 Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.

B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.

B24 Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit , i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.

B25 Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.

Fonts d'informació
Bàsica

BEAUCHAMP, T.L. y CHILDRESS, J.F. (1999) Principios de ética biomédica. Barcelona: Masson.

BERSOFF, D.N. (2003) Ethical Conflicts in Psychology. Washington,DC: APA.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS (1993). Código deontológico del psicólogo. Madrid.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS (2004). Ética y Deontología para Psicólogos. Madrid: COP.

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA (1989). Codi Deontològic. Barcelona.

DEL RÍO SÁNCHEZ, C.(2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Pirámide. 

FRANÇA-TARRAGÓ, O. (2001). Ética para psicólogos. Bilbao: Descleé de Brouwer.

MARTÍNEZ, M.C. (2002). Ética psiquiátrica.  Bilbao: Descleé de Brouwer.

SANTANDER, F. (2000). Ética y praxis psiquiátrica. Madrid: Estudios-Asociación Española de Neuropsiquiatría

Complementària