ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TÈCNICA PSICOANALÍTICA Codi 11162258
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a TOMÁS ALABART, INÉS Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web

Objectius
- Reflexionar sobre els principis teòrics bàsics que cal conèixer per endinsar-se a la metodologia psicoanalítica.

- Coneixement de la tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic.

- Les seves possibilitats i límits d'aplicació.

- Apropar-se a la tasca del psicoanalista en funció de la psicopatologia que se li presenti.

- La psicoanàlisi : Model individual i social.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Mètodes d'ensenyament:: classe teòrica, exposició de casos clínics. Cine-Forum. Seminaris de relats biogràfics.

Metodologia d'avaluació
Tipus d’avaluació: Memòries de les classes. Anàlisi psicoanalític de relat biogràfic. Exposició voluntària del treball.

Si no es pot assistir habitualment a classe, les memòries, son substituïdes per un examen final.


Programa
Tema Descriptors
1.- 1. La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits
2.- 2. El síntoma i els camins per a la seva formació.
3.- 3. El concepte d'identificació: la seva importància en l'estructura clínica i en la cura analítica.
4.- 4. Pràctica analítica: transferència, resistència i interpretació.
5.- 5. El final del tractament.
6.- 6. Historials clínics.
7.- 7. Especificitats de la psicoanàlisi en nens.
8.- 8. La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

FREUD, S. Obras completas ( textos que fan referència a temes del programa) Ed. Amorrortu

BELINSKY: "El psicoanálisis y los límites de su formalización". Paidós.

NASIO: "Cómo trabaja un psicoanalista". Paidós

* Al llarg del curs, es donarà bibliografia complementaria, en funció dels treballs pràctics que és vagin decidint.

Complementària