ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Codi 11162256
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a ZAPLANA ALCARAZ, TERESA Adreça electrònica teresa.zaplana@urv.cat
cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
ZAPLANA ALCARAZ, TERESA
Web
Descripció general L'alumne ha de ser capaç de realitzar un diagnòstic adequat dins del camp educatiu

COMPETèNCIES
Codi  
A8 Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A12 Els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i l’adaptació d’instruments d’avaluació psicològica.
A14 Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà. (Detectar necessitats)
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
A17 Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari. (Comunicació professional)
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B19 Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació professional.

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Seleccionar de manera adequada els instruments diagnòstics A8
B2
B15
B19
Conèixer l'entrevista en el diagnòstic segons els elements personals A8
A12
B7
Saber fer una devolució en funció de qui sigui el destinatari A8
A17
Realitzar i interpretar correctament una anamnesis A8
A11
A15
B2
B7
Corregir i interpretar correctament les difernets proves aplicades A8
A14
A15
A17
B2
B3
B4

CONTINGUTS
Tema Subtemes
Introducció Què és l'educació?
Què és el diagnòstic?
Qui realitza el diagnòstic en educació?
Característiques dels subjectes en cadascuna de les etapes educatives Infantil
Primària
Secundària
Sistemes implicats en el diagnòstic professor
alumne
família
psicopedagog
Elements del diagnòstic L'anamnesis
L'entrevista
Observació
Proves diagnòstiques
L'informe i la seva devolució
Diagnòstics més comuns a la pràctica educativa Dislèxia
Disgrafia
Dificultats al càlcul
Hiperactivitat
Autisme
Superdotació
Alteracions comportamentals
Fracàs escolar per mancances d'estudi
Deficiències motrius
Deficiència mental

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició d'un dels diagnòstics més freqüents de la pràctica educativa
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisis i resolució dels diferents exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Elaboració d'una anamnèsis Aplicació de les diferents proves diagnòstiques. Treball de camp

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Presentacions / exposicions 1 2 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 8 57 65
 
Atenció personalitzada 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 0 0
Proves pràctiques 0 0 0
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Treballs
Descripció
L'elaboració dels treballs i dossier final requereixen d'una atenció personalitzada vers al grup i individus concrets.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Activitats introductòries Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe) 5%
Sessió Magistral Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe) 15%
Presentacions / exposicions Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe) 15%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe) 15%
Treballs Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’una memòria de totes les sessions de classe al finalitzar el quatrimestre (la data exacta serà proposarà per la classe) 50%
 
Altres comentaris
Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 90% de les classes (teòriques i pràctiques):
Prova escrita a partir de bibliografia recomanada

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica

Bassedas, E., et al., Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico, Barcelona, Paidós, 1991.

Bourges, S., Tests para el psicodiagnóstico infantil, Madrid, Cincel, 1990.

Colom Marañón, B.R., Tests, inteligencia y personalidad, Madrid, Pirámide, 1995.

Fernández Ballesteros, R., Introducción a la evaluación Psicológica, I y II, Madrid, Pirámide, 1992.

Genovard Roselló, C., Consejo y orientación psicológica, 1 y 2, Madrid, UNED, 1990.

Parra Martínez, S., Diagnóstico en educación, Murcia, ICE Universidad de Murcia, 1996.

Silva Moreno, F., Evaluación psicológica en niños y adolescentes, Madrid, Síntesis, 1995.

TEA (Eds.), Tests y documentos psicológicos: información técnica y criterios de utilización, Madrid, TEA,1996.

Complementària

RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA/11161001
AVALUACIÓ CLÍNICA/11161215