ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11162254
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Departament
Coordinador/a GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES Adreça electrònica lola.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
Web http://%20lola.garcia@urv.net/
Descripció general Estudio de las variables y procesos educativos que intervienen en el contexto familiar. Aproximación a las orientaciones y pogramas de intervención en este ámbito desde una perspectiva evolutivo-educacional.

COMPETèNCIES
Codi  
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B15 Aplicació crítica i reflexiva dels seus coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que ocupi.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Profundizar en el contexto familiar como primer y primordial ámbito de educación en la infancia A5
A7
B17
Analizar las variables y procesos implicados en la educación familiar A9
Adquirir una comprensión psicológica sobre la diversidad de configuraciones familiares actuales A5
A9
Generar orientaciones y criterios de optimización educativa en el ámbito familiar A13
B15
Conocer programas específicos de intervención en este ámbito A13
B26
Desarrollar competencias para el trabajo autónomo y en equipo B1
B3
B4
B5
B27
C5

CONTINGUTS
Tema Subtemes
1. La familia como contexto de desarrollo y educación en la infancia y la adolescencia. Concepto, naturaleza y funciones de la educación familiar.

El proceso de convertirse en padre y madre como transición personal y familiar.

Ideologias familiares sobre el desarrollo y la educación.

Las relaciones entre hermanos.

Relaciones familiares durante la adolescencia.
2. Contextos familiares no convencionales y de riesgo Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos

El maltrato infantil en el contexto familiar
3. Orientaciones y programas de intervención psicoeducativa en el ambito familiar El juego familiar como promotor de desarrollo afectivo y social.

Programas de atención a la primera infancia.

Contexto familiar y contexto escolar. Estrategias para la colaboración.

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposición por el profesor de los contenidos centrales de cada bloque de trabajo
Esdeveniments científics i/o divulgatius Asistencia a la conferencia inagural de curso y a la semana psicológica
Metodologies integrades Elaboración por el alumno de actividades de reflexión, profundización y ampliación de los contenidos trabajados en clase. Se reflejan en la carpeta de trabajo y son la muestra del trabajo individual y grupal, la evidencia del trabajo continuado sobre la asignatura

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 2 4
Metodologies integrades 26 46 72
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de Desenvolupament 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisión, orientación y seguimiento de la carpeta de trabajo del alumno, que incliuye trabajos de ampliación y profundización, y trabajos en grupo realizados en el aula

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Metodologies integrades Evaluación a través de la carpeta de trabajo 50%
Proves de Desenvolupament Examen sobre los contenidos centrales de la asignatura (exposiciones del profesor y dossier textos obligatorios) 50%
Altres Evaluación inicial, del proceso y final sobre el cumplimiento de objetivos, aspectos metodológicois y evaluativos Incluido n las metodologias integradas

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid, 199, Piramide

-Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid, Alianza

-Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelons, 2004, Pearson

-Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro

Complementària -Mirabent, V. y Ricart, E., Adopció i vínculo familiar, Barcelona, 2005, Paidos

-Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62

-Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori

-Amoos, P., Familias cangur: una experiencia de protecció a la infancia, Barcelona, 2003, Fundació La Caixa

-Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta


RECOMANACIONS


 
Altres comentaris
Asistencia a la conferencia inagural del curso académico Asistencia a la semana psicológica