ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11162112
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Cinquè Primer
Idioma
Català
Departament
Coordinador/a CANALS SANS, JOSEFA Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
oscar.asorey@urv.cat
Professors/es
ASOREY MARTÍNEZ, OSCAR
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Objectius
Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic.


RECOMANACIONSMetodologia docent
Teoria:

Classes magistrals.
Lectura d'algun article o material didàctic.

Pràctiques:

Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques.
Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia.

Coneixements d'instruments d'avaluació

Metodologia d'avaluació
Examen amb prova objectiva de la teoria i pràctica.

De forma opcional els alumnes poden fer un treball per tal de millorar la nota. Aquest treball consistirà amb un resum-discussió d'articles recents sobre temes tractats en l'assignatura i que s'ha de presentar abans de l'examen.


Programa
Tema Descriptors
1.- Bloc I. Aspectes introductoris i generals Tema 1. Història i concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens

Tema 2. Models teòrics en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns del desenvolupament

Tema 4. Els factors de risc en la psicopatologia del desenvolupament.

Tema 5. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents.
2.- Bloc II. Psicopatologia del desenvolupament Tema 6. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 7. Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

Tema 8. Trastorn del desenvolupament de la coordinació motora i tics

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

3.- Bloc III. Trastorns de funcions fisiològiques Tema 11. Trastorns de l'eliminació

Tema 12. Trastorns de la son

Tema 13. Trastorns del desenvolupament psicosexual

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Espada J.P, Méndez F.X. y Orgilés M. (2006). Terapias psicológicas con niños y adolescentes. Estudios de casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Complementària