ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA Codi 11162109
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Cinquè Primer
Idioma
Català
Departament
Coordinador/a SOLE MONTSERRAT, JOAQUIN MARIA Adreça electrònica joaquinmaria.sole@urv.cat
Professors/es
SOLE MONTSERRAT, JOAQUIN MARIA
Web

Objectius
Introduir als alumnes en l’estudi neurobiològic dels principals trastorns mentals.
- Es pretén que els alumnes tinguin coneixements actualitzats sobre les bases genètiques, neuroanatómiques, neuroquímiques i electrofisiológiques de trastorns mentals com l’esquizofrènia, la depressió o l’ansietat.
- Ensenyar al alumne a interpretar els resultats derivats de l’ús de les principals tècniques de recerca en Psiquiatria Biològica.
- Analitzar i valorar l’influencia d’aquests coneixements neurobiològics sobre la pràctica clínica del psicòleg.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques:
Consistiran en l’exposició magistral dels temes del programa, complementant l’explicació amb presentacions en Power Point i bibliografia.
Classe practiques:
•Casos clínics de pacients amb Trastorns psicopatològics.
•Anàlisis e interpretació de dades neuroquímics.
•Interpretació de dades de neuroimatge estructural.
•Interpretació de tècniques de neuroimatge funcional.
•Anàlisis de models terapèutics.
•Presentació de vídeos i gràfiques sobre tècniques i estructures neuroanatómiques.

Metodologia d'avaluació
L’avaluació dels coneixements es realitzarà mitjantçant un exàmen teòric (tipus test mès tema) i la valoració de les classes pràctiques.
El 90% de la nota correspondrà a l’exàmen teòric, i el 10% restant serà de la part practica. Ambdues parts tindran que ser superades per a aconseguir l 'aprovat de la assignatura.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1) INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRÍA BIOLÒGICA Introducció a la psiquiatria genètica. Tècniques neuroquímiques i de neuroimatge per l‘estudi de les psicopatologies. Models animals en psiquiatra biològica.
2.- 2) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS D’ANSIETAT Introducció. Bases biològiques del trastorno de pànic. Bases biològiques del trastorn d’estres posttraumàtic.
3.- 3) NEUROBIOLOGIA DEL TRASTORN OBSSESSIU-COMPULSIU Introducció. Epidemiologia. Genètica. Models neuroanatómics. Hipòtesis neuroquímiques. Neurocirurgia.
4.- 4) NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS DE L’ESTAT D’ÀNIM Trastorn Depressiu Major: Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Electrofisiologia. Ritmes biològics y depressió.
Trastorn Bipolar: Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía.
5.- 5) NEUROBIOLOGA DE LA CONDUCTA AUTOLÍTICA
6.- 6) NEUROBIOLOGIA DE L’ESQUIZOFRÈNIA Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge. Electrofisiologia. Factors ambientals e hipòtesi del neurodesenvolupament.
7.- 7) NEUROBIOLOGIA DE LA MALALTIA D’ALZHEIMER I DE LES DEMÈNCIES Introducció. Epidemiologia. Genètica. Hipòtesis neuroquímiques. Neuroanatomía. Neuroimatge
8.- 8) NEUROBIOLOGÍA DELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

-Arango, C., Crespo-Facorro, B. & Bernardo Arroyo, M. (2003). Neuroimagen en Psiquiatra. Barcelona: Ars Mèdica.

-Bobes García, J., Bousoño García, M., Calcedo Barba, A. (2001). Trastorno de estrés postraumático. Barcelona: Masson.


-Cervilla Ballestero, J.A. , García Ribera, C. (2000). Fundamentos biològics en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Fañanás Saura, L., Saiz Ruiz, J. (2000). Manual de introducción a la genética en Psiquiatra. Barcelona: Masson.


-Mattson, M.P (2003). Neurobiology of Aggression. Humana Press: New York.


-Navarro, J.F. (2000). Bases biològiques de las psicopatologies. Madrid: Pirámide.


-Niehof, D. (2001). Biología de la violencia. Barcelona: Ariel.

Complementària