ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Codi 11162020
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Quart Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web

Objectius
L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques i pràctiques presencials, i altres mètodes no presencials via web

Metodologia d'avaluació
La part teòrica de l’assignatura s’avaluarà mitjançant un examen tipus test; la part pràctica s’avaluarà a partir de la realització d’un seguit d’exercicis de lògica


Programa
Tema Descriptors
1.- 1. La lògica com a eina per a avaluar el Pensament i el Raonament Deducció i Inducció

Lògica proposicional

Lògica de primer ordre

2.- 2. Lògica i Raonament Deductius Raonament condicional

Raonament sil·logístic

Raonament sobre relacions

Raonament en sèries de tres termes

3.- 3. Comprovació d’hipòtesis Les tasques de Peter Wason
Problema THOG
Tasca de selecció)
4.- 4. Raonament Probabilístic Nocions bàsiques de probabilitat

Biaixos en el raonament

Teoria de Kahneman i Tversky
Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Espino Morales, O. G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Madrid: Pirámide.

Garnham, A., Oakhill J. (1994). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid: Trotta.

Piattelli-Palmarini, M. (1995). Los túneles de la mente. Barcelona: Crítica.

Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid: Alianza Editorial.

Complementària