ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11162019
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Quart Anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a TOUS PALLARÉS, JORDI Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web

Objectius

RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES/11161104

Metodologia docent
Classes magistrals (teòriques) amb explicació dels principals conceptes teòrics i exemples adients

Classes pràctiques amb exemples i activitats en grup.

Metodologia d'avaluació
Per superar l'assignatura caldrà:

- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).
- Participar i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

Cal obtenir una nota mínima de 4,5 a l'examen de teoria per fer promig amb les pràctiques.

Programa
Tema Descriptors
1.- Part 2.- Psicologia dels Grups (Dr. Jordi Tous i Pallarés) Tema VI.-Psicologia de grups: estructura i dinàmica.

Tema VII.-La dinàmica dels grups en les organitzacions.

Tema VIII.-Els grups i equips de treball.

Tema IX.-Tècniques d’intervenció aplicades a grups i equips.

Tema X.-Avaluació de l’eficàcia de la intervenció en grups i equips de treball.2.- Part 1.- Psicologia de les Organitzacions (Dr. Joan Boada) Tema I.- Introducció: conceptes i perspectives de l'organització.

Tema II.- Models i teories d'organització i gestió.

Tema III.- Estructura i diseny de l'organització.

Tema IV.- L'individu, el grup i l'organització.

Tema V.- Intervenció des de la psicologia de l'organització.


Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica -, , ,

Boada, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica.

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.

Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.

Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.

Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.

Tordera, N. (ed.) (2005) Temes de psicologia social. Tarragona: Cossetània.

Weinert, A.B. (1996) Manual de psicologia de la organización. Barcelona: Herder

Complementària