ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ Codi 11162018
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a VAREA SANTIAGO, MARIA DOLORES Adreça electrònica mariadolores.varea@urv.cat
Professors/es
VAREA SANTIAGO, MARIA DOLORES
Web

COMPETèNCIES
Codi  
A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A15 Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per al servei que se sol·licita. (Avaluació)
A19 Dissenyar i desenvolupar estudis en l’àmbit de la disciplina. (Recerca)
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B19 Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació professional.
B22 Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Conèixer quina és la influència dels factors psicològics en l'aprenentatge. Conèixer quins són i com afecten a les situacions d'E/A en l'escola els factors psicosocials i contextuals. Conèixer algunes de les aportacions de les teories de l'aprenentatge a situacions d'E/A. Fer que l'alumne reflexioni entorn als factors que exerceixen una acció directa en el context escolar i com es poden modificar aquests per aconseguir uns resultats del procés d'E/A més positius. A9
A13
A15
A19
Conèixer i aplicar la normativa APA en la referenciación de les fonts bibliogràfiques Ser capaces de mostrar habilitats en la gestió de la informació Conèixer els canvis i continuïtats que es produïxen a partir del moment evolutiu de l'adolescència fins al final del processos vital Afavorir l'aplicació de continguts en l'àmbit de la pràctica professional. Poder treballar en equip B1
B3
B4
B5
B7
B9
B11
B12
B19
B22
B27
B30
C2
C5

CONTINGUTS
Tema Subtemes
1. Introducció 2. Factors psicològics de l'alumne implicats en l'aprenentatge escolar: 3. Factors relacionals i contextuals implicats en l'aprenentatge escolar: 4. El paper dels continguts en el procés d'E/A en una situació escolar 5. Teories de l'Aprenentatge: explicació dels processos d'aprenentatge escolar. 1. Psicologia de la Instrucció / Psicologia de l'Educació / Psicopedagogia
Objecte d'estudi de la Psicologia de la Instrucció.
Continguts de la Psicologia de la Instrucció.

2. Aspectes cognitius
Personalitat
Adequació de l'ensenyament a les diferències individuals.

3. Interacció professor/alumne en el procés d'E/A.
Interacció entre alumnes.

4. Importància dels continguts.
Tipus de continguts curriculars.
Continguts i desenvolupament de capacitats.

5. Skinner: l'ensenyament programat, paper del reforç.
Gagné: Teoria de l'Aprenentatge acumulatiu.
Ausubel: Teoria de l'Aprenentatge verbal significatiu.
Piaget: Teoria genètica de l'aprenentatge.
Vigotsky: Teoria sociocultural de l'aprenentatge

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals en els procés d'E/A.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual ha de resoldre, sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant del cas pràctic concret. Activitats de recerca en processos reals d'E/A.

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 0 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves objectives de tipus test 0 9 9
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyança/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per la resolució de problemes.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions En les exposicions es valorarà el treball teòric fet per l'alumne, la preparació de la presentació i la capacitat del mateix a l'hora de trasmetre informació. 1
Proves objectives de tipus test L'objectiu de la prova és poder valorar que l'alumne ha assolit els continguts mínims de l'assignatura. 4
Altres Es valoraran els treballs de resolució de problemes, que faran referència a aspectes relacionats amb el procès d'E/A. En la part pràctica hauran de realitzar un treball de recerca, que els serveixi d'apropament a la realitat en els procesos E/A. 3 2

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Flanders, N., Análisis de la interacción didáctica, 1977, Anaya. Madrid

-Pozo, J.I., Aprendices y maestros, 1996, Alianza. Madrid

-Coll, C., Conocimiento psicológico y práctica educativa, 1988, Barcanova. Barcelona

-Coll, C; Palacios, J; Marchesi, A., Desarrollo Psicológico y educación, II. Psicología de la Educación, 2001, Alianza. Madrid

-Miras, M., Diferencias individuales y enseñanza adaptativa, 1991, Cuadernos de Pedagogía, Nº 188

-Reigeluth, Ch. M. (ed), Diseño de la instrucción. Teorías y modelos (Vol I y II), 2000, Santillana. Madrid

-Monereo, C; Sole, I., El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista., 1996, Alianza. Madrid

-Coll, C (i altres), El constructivismo en el aula., 1993, Graó. Barcelona

-Edwards, D., El papel del profesor en la construcción social del conocimiento., 1990, Investigación en la escuela. Nº 10

-Monereo, C., Estrategias de enseñanza y aprendizaje., 1994, Graó, Barcelona

-Entwistle, N., La comprensión del aprendizaje en el aula., 1988, Paidós. Barcelona

-Rodrigo, M.J. Arnay, J., La construcción del conocimiento escolar, 1997, Paidós. Barcelona

-Gago Huguet, A., Modelos de sistematización del proceso de E/A., 1978, Trillas. México

-Santrock, Psicología de la educación, 2001, McGrraw-Hill. Madrid

-Doménech, F., Psicología de la educación e instrucción: su aplicación al contexto de la clase., 2004, Universitat Jaume I.

-Coll, C. (i altres), Psicología de la Instrucción., 1996, Ediuoc. Barcelona

-González, J.A. (i altres), Psicología de la instrucción., 1996, EUB. Barcelona

-Coll, C., Psicología de la Instrucción. La enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria., 1999, Ice UB. Barcelona

Complementària

RECOMANACIONS