ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Codi 11162017
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Quart Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES Adreça electrònica lola.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
Web http://%20lola.garcia@urv.cat/
Descripció general La psicologia de la educación estudia los procesos educativos desde una perspectiva psicológica, considerando los diferentes escenarios en que dichos procesosa discurren y las variables de carácter intrapersonal, interpersonal y contextual que influyen en dichos procesos

COMPETèNCIES
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A9 Els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
A13 Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
B1 Aprendre a aprendre
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B9 Planificació i organització
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B18 Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B27 Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Construir un panorama amplio de los procesos educativos desde una perspectiva psicológica A1
A9
Descubrir la naturaleza aplicada de la P.E. en los procesos educativos A1
A13
A16
B26
Reflexionar de manera autónoma y crítica sobre los contenidos de la materia y las experiencias implicadas A9
A13
A16
B14
B18
Desarrollar competencias para el trabajo autónomo y en equipo B4
B5
C2
C5
Adquirir estrategias de autorregulación sobre el propio proceso de aprendizaje B1
B9
B27

CONTINGUTS
Tema Subtemes
1. Aproximación a la psicologia de la educación Análisis psicológico de los procesos educativos

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje

La P.E. hoy: Objeto de estudio. Contenidos. Rol profesional
2. Factores intrapersonales implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje 2.1 Factores cognitivos implicados en el aprenizaje:

Competencia, capacidad y rendimiento.
Uso estratégico del conocimiento.
Cómo enseñar estrategias de aprendizaje.

2.2 Factores emocionales implicados en l aprendizaje:

La motivación de los alumnos
Dimensión afectiva del aprendizaje
El papel de las atribuciones y las expectativas3. Factores interpersonales y contextuales implicados en el poceso de eneñanza/aprendizaje Interacción y construcción del conocimiento

El conocimiento que se construye entre iguales

Escenarios educativos: entorno familiar y escolar. El aula como contexto

La educación escolar en la sociedad de la información y del conocimiento

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Avantprojecte Elaboración y presentación de un proyecto psicopedagógico en el ámbito de una etapa educativa
Presentacions / exposicions Presentación / Exposición del proyecto psicopedagógico elaborado
Sessió Magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos centrales de cada bloque de trabajo Bibliografia comentada Elección de textos de ampliación y profundización Análisis de documentos gráficos
Metodologies integrades Realización de un portafolios o carpeta de trabajo individual: recogida de trabajos del alumno a lo largo de todo el cuatrimestre como reflejo de su trabajo continuado a lo largo de la asignatura
Debats Debate en el grupo-clase de un tema o controversia de actualidad en relación a un contenido central tratado en la asignatura.

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 4 0 4
 
Sessió Magistral 30 30 60
Debats 2 2 4
Presentacions / exposicions 2 2 4
Metodologies integrades 0 25 25
Avantprojecte 3 3 6
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de Desenvolupament 4 0 4
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
La realización de la carpeta del portafolios y el proyect de trabajo requerirán la supervisión individual o en pequeño grupo por parte del profesor a lo largo del cuatrimestre.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Activitats introductòries Quedan reflejadas en la carpeta de trabajo individual 5% de la nota final
Avantprojecte Presentación y exposición de un informe sobre el proyecto demandado 15% de la nota final
Metodologies integrades Presentación de la carpeta de trabajo individual segun los plazos indicados por el profesor 30% de la nota final
Proves objectives de tipus test Examan final: prueba objetiva tipo test a partir de los contenidos expuestos por el profesor y los textos de estudio 50% de la nota final
 
Altres comentaris
Para aprobar la asignatua deben ser aprobados el examen y la carpeta de trabajo

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A., Desarrollo psicológico y educación 2. Psicologia de la educación escolar., 2001, Madrid: Alianza

-Santrock, Psicologia de la educación, 2001, Madrid: McGraw Hill

-Mayer, R.E., Psicologia de la educación. El aprendizaje en las áreas de conocimiento, 2002, Madrid: Pearson

Complementària -Monereo, C. y Solé, I., El asesoramiento psicopedagógico: Una perspectiva profesional y constructivista, 1998, Madrid: Alianza

-Pastor, E., La tutoria en secundaria, 1995, Barcelona: CEAC


RECOMANACIONS


 
Altres comentaris
Asistencia a la conferencia inagural del curso académico