ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura NEUROPSICOLOGIA Codi 11161251
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a TORRENTE TORNÉ, MARGARITA Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web

Objectius
Proporcionar a l’alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, especialment en l’àmbit clínic.

RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA/11161008

Metodologia docent
Sessions expositives, classes pràctiques, videos, articles científics, pràctiques d'administració de tests neuropsicològics i diagnòstic ......

Metodologia d'avaluació
Examen escrit de les classes teòriques i de las classes pràctiques. Avaluació continuada de la realització de les pràctiques.

Programa
Tema Descriptors
1.- Introducció a la neuropsicologia
2.- Neuroanatomia funcional elemental
3.- Mètodes i tècniques en neuropsicologia. Recollida d’informació
4.- Especialització hemisfèrica
5.- Neuropsicologia de l’atenció i l’orientació
6.- Neuropsicologia de la memòria
7.- Neuropsicologia del llenguatge
8.- Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
9.- Neuropsicologia del lòbul frontal
10.- Patologia cerebral
11.- Envelliment, demències i altres processos neurodegeneratius
12.- La rehabilitació neuropsicològica

Perfil de competències
Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques

La naturalesa de les diferències individuals

Els principis i els procediments d’avaluació i intervenció neuropsicològica

Planificació i organització

Motivació per la qualitat

Presa de desicions

Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible

Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions

Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines

Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions

Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional

Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats

Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Fonts d'informació
Bàsica -León-Carrión J, Fundamentos de neuropsicología humana, Ed. SigloXXI,

-Gil R, Manual de neuropsicología, Editorial Masson,

-Martin JH, Neuroanatomía, Prentice Hall,

-Junqué C, Barroso J, Neuropsicología, Editorial Síntesis,

Complementària -Benton AL, Contributions to Neuropsychological Assessment: A Clinical Manual, Oxford University Press,

-Diamond MC, Scheibel AB, Elson LM, El cerebro humano. Libro de trabajo., Ariel Neurociencia,

-Alberca R, López-Pousa S, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias., Editorial Médica Panamericana,

-Muñoz JM, Tirapu J, Rehabilitación neuropsicológica, Editorial Síntesis –guías de intervención-,