ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DROGODEPENDÈNCIES Codi 11161248
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a SOLE MONTSERRAT, JOAQUIN MARIA Adreça electrònica joaquinmaria.sole@urv.cat
Professors/es
SOLE MONTSERRAT, JOAQUIN MARIA
Web

Objectius
Aproximació al coneixement de les drogodependencies i d’altres conductes adictives.
Conèixer diferents tècniques i abordatges des de la prevenció, el tractament i la reinserció social.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classe teòrica, seminari, anàlisi i discussió de casos clínics.

Metodologia d'avaluació
Examen escrit tipus test(70%) i temes a desenvolupar(30%).

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Terminologia. Introducció històrica; conceptes ; classificació de las drogues susceptibles de generar abús i dependència.
2.- 2. Epidemiologia de l’ús de drogues
3.- 3. Factors causals de l’ús de substàncies. Marc conceptual i fases en la consolidació de la drogodependència
4.- 4. Etiologia. Bases neurofisiològiques i psicofisiològiques de la conducta addictiva.
5.- 5. Trastorns per alcohol
6.- 6. Trastorns per opiacis
7.- 7. Trastorns per cocaïna
8.- 8. Trastorns per drogues de síntesi i d`altres psicoestimulants
9.- 9. Trastorns per cannabis
10.- 10. Trastorns per al·lucinògens
11.- 11. Trastorns per nicotina
12.- 12. Trastorns per solvents volàtils
13.- 13. Avaluació i diagnòstic de les conductes addictives
14.- 14. Aspectes generals de l’ intervenció terapèutica en drogodependències i d’altres conductes addictives.
15.- 15 Recursos d’atenció a les drogodependencies i d’altres conductes addictives
16.- 16 Prevenció. Concepte. Bases metodològiques. Factors de risc i protecció en la iniciació al consum. Tècniques i programes de prevenció. Disseny de programes. Avaluació de programes.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

-Sthal SM. Psicofarmacologia esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

-Galanter M. The American Psychiatric Press Textbook of substance abuse treatment. AWPP, 1999.

-Observatorio Español sobre Drogas (2003). Informe nº 6. Madrid: Plan Nacional sobre drogas (ver on line: http://www.mir.es/pnd/index.htm).

-Escohotado, A. Historia de las drogas. Madrid: Alianza Editoral. (1989).

-López, C; García-Rodríguez, JA; Jover, MC y Sánchez, C (2001). Fundamentos básicos sobre alcohol, tabaco y otras drogas. Alicante: INID.

On-line: http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.-Becoña, E (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid: Mº del Interior.

-Sanchez Hervás, Emilio; Molina Bou, Noemí; Del Olmo Gurrea, Reyes; Tomás Gra-dolí, Vicente. Evaluación de conductas adictivas. Rev. Informació Psicológica, nº 76, 68-77

 

Direccions Web Relacionades

 http://inid.umh.es/

http://www.ieanet.com/

http://www.mir.es/pnd/index.htm

http://www.fad.es/cd/form.htm

http://www1.euskadi.net/drogodep/indice_c.asp

http://www.socidrogalcohol.org/

http://www.gizarte.net/hirusta/tema9.htm.

http://mural.uv.es/malopei/Pagina3.htm

Enllaços organismes oficials

Observatorio español. Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio del Interior

European monitoring center for drugs and drug addiction

National Institute on Drug Abuse (EUA)

Euro-Methwork. Fòrum sobre la dispensación de metadona

Canadian Centre on Substance Abuse

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention

National Institut for Alcohol Abuse and Alcoholism (EUA)

NSW-HEALTH. Center for Education and Information on Drugs and Alcohol (Austràlia)

Complementària