ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Codi 11161232
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a MORALES VIVES, FÀBIA Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web

Objectius

- Augmentar els coneixements sobre la presentació i el disseny d’una enquesta, especialment sobre la correcta redacció d’ítems, els diferents tipus d’ítems i de formats de resposta existents i les escales de mesura de les variables.

- Millorar els coneixements sobre la codificació de dades, sobre com s’han d’organitzar les dades abans d’analitzar-les amb el programa estadístic SPSS.

- Consolidar els coneixements sobre els principals anàlisis estadístics que es poden realitzar en l’àmbit de les enquestes i de les escales d’actitud.

- Proporcionar coneixements i destreses sobre els anàlisis estadístics, la interpretació i la manipulació de dades que es poden dur a terme amb el programa SPSS, especialment en el cas que s’analitzin les dades procedents d’una enquesta i d’una escala d’actitud.

RECOMANACIONSMetodologia docent
L’assignatura s’imparteix principalment a partir de classes presencials. Al llarg de les hores teòriques s’ofereixen els continguts teòrics referits al disseny i desenvolupament d’una enquesta i d’una escala d’actitud, i per la utilització del programa SPSS. Aquestes classes es complementen amb les hores pràctiques en què l’alumne podrà adquirir i desenvolupar les destreses necessàries per utilitzar aquest programa, a partir de la resolució de problemes i exemples pràctics.

Els alumnes que no puguin assistir a les classes presencials, tindran l’alternativa de cursar l’assignatura de forma virtual, a partir dels continguts presentats al manual virtual del SPSS realitzat per Andreu Vigil i Urbano Lorenzo (1999).

Metodologia d'avaluació
L'avaluació de l’assignatura es durà a terme mitjançant un treball pràctic que simuli una situació de recerca i en la qual l'alumne haurà de presentar tant l'anàlisi estadístic emprat com la interpretació dels resultats obtinguts. Concretament, els alumnes hauran de dissenyar una enquesta i una escala d’actituds, sobre el tema que escollin lliurement, i després d’administrar-la a una mostra de subjectes, codificar les dades al programa SPSS i realitzar els anàlisis estadístics pertinents, estudiats al llarg de l’assignatura.

L’avaluació es realitzarà a partir de l’informe presentat per l'alumne sobre els anàlisis estadístics realitzats i sobre la seva interpretació. En aquest informe caldrà afegir una còpia de l’enquesta i de l’escala d’actituds per poder avaluar els coneixements adquirits sobre el disseny d’aquests instruments.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Introducció dades 1.1.Introducció de dades en l'editor de l'SPSS

1.2.Importació de les dades

1.3.Manipulació i etiquetatge de les dades
2.- 2. Anàlisi exploratori 2.1. Estadístics descriptius

2.2. Anàlisi visual
3.- 3. Inferència estadística 3.1.Taules de contingència

3.2.Comparacions de mitges

3.3.Anàlisi de la variança
4.- 4. Correlació 4.1.Correlació de Pearson

4.2. Correlació parcial i semi-parcial

4.3.Correlació ordinal
5.- 5. Anàlisi d’escales 5.1. Índexs de dificultat i de discriminació

5.2. Índexs de fiabilitat
6.- 6. Introducció a l'anàlisi multivariant

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica -Camacho, J., Estadística con SPSS para Windows., RAMA, 2000

-Solanas, A.; Salafranca, L.; Fauquet, J.; Núñez, M.I., Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento., Thomson, 2005

-Vigil, A; Lorenzo, U., Introducción al SPSS/PC 7.0. Adreça electrònica: http://psico.fcep.urv.es/spss/, URV. Document de laboratori, 1999

-Rojas, A.J; Fernandez, J.S, y Pérez, C., Investigar mediante encuestas: Fundamentos teóricos y aspectos prácticos., Síntesis, 1998

-Navas, M.J., Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica, UNED, 2001

Complementària