ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS Codi 11161225
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web

Objectius
Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques magistrals amb suport visual i pràctiques de supòsits.

Metodologia d'avaluació
Dos exàmens escrits tipus test. El primer a meitat del quadrimestre i el segon al final del quadrimestre. Per poder fer el segon examen és requisit presentar-se al primer. La nota final serà la mitjana de les dues avaluacions.

Programa
Tema Descriptors
1.- EMOCIÓ 1.-Antecedents
2.-Definicions
3.-Suport fisiològic de les emocions
4.-El procès i resposta emocional
5.-Coneixement i gestió de les emocions: identificació versus negació
3.-Aplicacions: el control emocional, perspectives actuals
2.- ANSIETAT 1.-Fenomenologia de l’ansietat
2.-Suport fisiològic de l’ansietat
3.-Ansietat i clínica de la por
4- Psicopatología de l’ansietat
5. Ansietat i rendiment
3.- L'ESTRÈS 1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.
2.-La síndrome general d'adaptació
3.-Antecedentes històrics i definicions de l'estrès.
4.-L'estrès com a resposta adaptativa del organisme.
5.-Diferències conceptuals i semblances simptomàtiques de l'estrès, l'ansietat, la frustració, el conflicte i les síndromes reactives.
6.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.
7-L'afrontament.
8-L'estrès laboral i el "burnout".
9-L'estrès i l'Organització.
10.- Registres i questionaris.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Buendía Val, J.(1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide

Enríquez Soriano, A. (1997). Estrés: Cómo aprender en la encrucijada. Madrid. Olalla.

McKay, M. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. Barcelona. Martínez Roca.

Palmero, F. et alt. (2002) Psicología de la motivación y emoción. Madrid. McGraw-Hill.

Complementària