ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Codi 11161220
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Web

Objectius
Introducció al comportament del consumidor i al Marketing. Comprensió de terminologia específica.

Coneixement dels diferents models per a la comprensió i estudi del comportament del consumidor.

Reflexionar sobre la formació i canvi de les actituds del consumidor, les necessitats bàsiques del seu comportament
Comprensió de la influència de la cultura en la regulació del comportament del consumidor: Valors, costums, ...

RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014
ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES/11161104
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11161107

Metodologia docent
Partir d’una primera aproximació al tema a partir de classe teòrica introductòria, exposant en línies generals cada un dels temes i acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric.

Seguidament es procedirà a aprofundir en cada tema a partir de la lectura i reflexió d’un article per a cada subtema tractat. Es complementarà amb el treball en equip en grups d’entre 4-6 persones. Cada article haurà de ser llegit individualment, previament a la classe corresponent i a partir del mateix es respondrà a qüestions concretes o es realitzaran diferents exercicis o activitats, basats en la lectura de l’article. El treball de cada grup sobre cada pràctica feta a classe, serà lliurat a la classe següent i comptarà per avaluar l’assignatura.

En alguns temes cap la possibilitat de comptar amb la presència d’algun professional en matèria de consum, marketing o comunicació. Així com també cap la possibilitat de que per alguna pràctica s’hagi de fer treball de camp fora del recinte universitari.
S’aconsella l’assistència tant a classes teòriques com pràctiques.

Tipus d’avaluació: Bàsicament l’assignatura s’avaluarà a partir 2 indicadors:

1. de les pràctiques realitzades a classe, a través de la participació en les mateixes i del lliurament de les conclusions de cada una, a la classe següent a la realització de la mateixa (obligatòriament, a no ser que es digui el contrari). Comptarà el 40% de la nota final.
2. a partir d’un examen, que combinarà preguntes a desenvolupar, tipus test i alguna pregunta pràctica. Comptarà el 60% de la nota final. Cal aprovar la prova teórica per que se li pugui promitjar la prova pràctica.

Metodologia d'avaluació
Bàsicament l’assignatura s’avaluarà a partir 2 indicadors:

1. de les pràctiques realitzades a classe, a través de la participació en les mateixes i del lliurament de les conclusions de cada una, a la classe següent a la realització de la mateixa (obligatòriament, a no ser que es digui el contrari). Comptarà el 40% de la nota final.

2. a partir d’un examen, que combinarà preguntes a desenvolupar, tipus test i alguna pregunta pràctica. Comptarà el 60% de la nota final. Cal aprovar la prova teórica per que se li pugui promitjar la prova pràctica.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Conceptes de consum y marketing 1.1. Qüestions elementals
1.2. Concepte i objectius
1.3. Referències històriques
1.4. Qüestions per a reflexionar i debatre

Articles per treballar a classe:

“Delimitando los conceptos: psicologia aplicada al marketing”. Ismael Quintanilla. 2002. Psicologia del consumidor. Prentice Hall. (pàg. 14-33)

“El comportament del consumidor i l’estratègia de màrqueting” Alejandro Molla. Comportament del consumidor UOC. (pàg 21-28)
2.- 2. Teories i models del comportament del consumidor. 2.1. Teoria i avaluació de Models
2.2. Tècniques d’investigació de la conducta del consumidor. La segmentació de mercats.

Articles per treballar a classe:

“Modelos explicativos de la conducta del consumidor” Pàg 40-52 Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall

“Segmentación del mercado” Pàg 33-52. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001
3.- 3. Dimensions psicològiques del consumidor. 3.1. Conceptes bàsics sobre motivació del consumidor
3.2. Personalitat i comportament del consumidor
3.3. Percepció i aprenentatge del consumidor
3.4. Formació i canvi de les actituds del consumidor

Article per treballar a classe:

”Motivación del consumidor”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001. (pàg 78-91)

“Personalidad de marca. Identidad propia e imagen de si mismo”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg. 109-117)

“Imagen de marca y posicionamiento: la estructura de las percepciones” Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg 59-65)

“Estrategias del cambio de actitudes” . Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg 212-223)
4.- 4. Dimensions socials del consumidor. 4.1. Grups de referència e influència social
4.2. La cultura
4.3. Els valors
4.4. La família
4.5. Processos decisoris del consumidor

Articles per treballar a classe:

“La cultura i el marketing mix: el producto, el precio, la comercialización y la comunicación”. Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg. 188-193)

“Del constructor de imagenes a la cultura de la instantaneidad” Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall (pàg. 126-129)

5.- 5. Psicologia i Marketing Social. 5.1. Comprensió i fonaments del Marketing social
5.2. Desenvolupament de programes de Marketing social
5.3. Gestió de Marketing social
5.4. Publicitat i Marketing social

Articles per treballar a classe:

“La convergencia del management y del marketing en el ámbito de las causas sociales. Una referencia al caso español. (pàg 52-62) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“La acción social de las empresas según el ciudadano”. (pàg 25-28) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“ Acción social en Telecinco”. (pàg 45-47) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Quintanilla, I. (2002). Psicologia del Consumidor.. Madrid. Pearson Educación S.A.

Rovira Celma, A. (2000, 2a reimpressió)  Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. Madrid Pearson Educación S. A.

Tellis, G.J. i Redondo I. (2002) Estrategia de publicidad y promoción. Madrid. Pearson Educación S. A:

León J. L, Yolabarria, E. (1991). Conducta del consumidor y Marketing. Bilbao Deusto

Quintanilla Pardo, I. (1994). Marketing y psicologia. Concepto y aplicaciones. Valencia: Promolibro.

Schiffman, L.G. i Lazar Kanuk, L. (2001) Comportamiento del consumidor. Mèxico Prentice Hall

Complementària