ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Codi 11161216
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web

Objectius
1. Conèixer l’evolució històrica de la Psicologia Social de l’esport
2. Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l’Esport
3. Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l’entrenament, la competició, l’arbitratge i el judici esportius.
4. Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques, classes pràctiques i discussió

Metodologia d'avaluació
Examen teòric (tipus test) i pràctiques. La nota de la part teòrica correspòn al 70% de la nota i la nota de la part pràctica correspòn al 30% de la nota. Les parts s'han d'aprovar de manera independent

Programa
Tema Descriptors
1.- Historia de la Psicologia social del Deporte.
2.- Marcs teòrics
3.- Psicologia de la Competició Esportiva
4.- Psicologia de l’Entrenament Esportiu
5.- Psicologia de l’Arbitratge i Judici esportius
6.- Organitzacions Esportives
7.- Habilitats psicològiques a l’esport

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Balaguer, I. (1994). Entrenamiento Psicológico en el deporte. Valencia: Albatros

Cruz, J. (Ed.) (1997). Psicología del deporte. Madrid: Síntesis

Riera, J. (1985). Introducción a la Psicología del Deporte. Barcelona: Martínez Roca

Riera, J. y Cruz, J. (eds.) (1991). Psicología del Deporte, aplicaciones y perspectivas. Barcelona: Martínez Roca

Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico. México: Trillas

Weinberg, R.S. y Gould, D. (1995). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

Williams, J.M. (Eds.) (1986). Applied Sport psychology. Palo Alto, Ca: Mayfield. Traducción: Psicología Aplicada al Deporte. Madrid: Biblioteca Nueva, 1991

Complementària