ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS Codi 11161204
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a LÓPEZ PUIG, ANNA Adreça electrònica anna.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PUIG, ANNA
Web
Descripció general Estudi dels processos psicològics en la resolució dels conflictes interpersonals

COMPETèNCIES
Codi  
A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A16 Identificar i preparar intervencions que siguin adequades per assolir les metes establertes. (Intervenció, mediació i tractament)
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B12 Presa de desicions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B23 Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
B29 Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
B30 Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.
B31 Comunicar-se en una llengua estrangera.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
 Adquirir enfocaments i tradicions teòriques de la conflictología. A1
B17
 Conèixer els processos i les etapes principals del pensament emocional/cognitiu al llarg del cicle vital. A6
B1
 Aplicar un pensament crític i reflexiu. B3
B14
B17
 Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
B23
 Aprendre a treballar en equip. B5
 Desenvolupar la capacitat de parlar en públic. B30
C5
 Passar de la teoria a la pràctica educativa i social. A16
A18
B1
 Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball. B12
 Presentar situacions concretes de resolució de conflictes a l àmbit escolar. B1
 Prendre consciència del problemes actuals que ens envolten. B23
 Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l'idioma. B31
C1
C4
 Establir relacions entre teoria i pràctica. B1
 Utilitzar les eines bàsiques en TIC. B29
C2

CONTINGUTS
Tema Subtemes
INTRODUCCIÓ A LA CONFLICTOLOGIA * TIPUS DE CONFLICTES
COGNICIÓ I AFECTIVITAT * VISIÓ ACTUAL DE LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS
* L' APRENENTATGE EMOCIONAL I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
RAONAMENT I CONFLICTES * ESQUEMES MENTALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
CONFLICTES INTERPERSONALS * CONTEXTES RELACIONALS I CONFLICTES
*CONFLICTE TREBALL - FAMILIA
* CULTURA DE GÈNERE I CONFLICTES INTERPERSONALS
CONFLICTES I EMOCIONS * DIMENSIÓ ÉTICA DEL CONFLICTE
APRENENTATGE EMOCIONAL Y RESOLUCIÓ DE CONFLICTES * ENSENYAMENT PRIMARI

* ENSENYAMENT SECONDARI

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura amb interacció entre teoria i pràctica
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp psico-pedagógic i de la societat en general, per aprofundir en el coneixement de la matèria
Debats Debats de problemes actuals relacionats amb la temàtica de l'assignatura
Pràctiques externes (de camp/sortides) Aplicació dels continguts teòrics a la realitat psico-pedagògica i/o social
Treballs Lectura individual dels documents i material audio visual. Anàlisis - discussió en grup i posada en comú amb el grup classe.

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 22 20 42
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 1 3
Debats 3 2 5
Pràctiques externes (de camp/sortides) 15 5 20
Treballs 15 20 35
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves pràctiques 5 33 38
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Activitats introductòries
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Treballs
Proves pràctiques
Descripció
Activitats introductòries

Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Sessió magistral
Cerca, lectura i treball de documentació (escrita i audio-visual) a treballar a la classe.

Esdeveniments científics
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat,
en interacció amb la professora.
Debats
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Treball de curs
Llegir de manera crítica la bibliografia científica , conèixer experiències concretes sobre el tema, situar-la dins de un marc epistemològic i identificar y contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari.


Pràctiques externes (de camp sortides)
Establir contactes amb els centres, organitzar tota la experiència per a dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.
Proves pràctiques

Seguiment del treball de camp mitjançant tutories

Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats, en interacció amb la professora.


AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral S'avalua la participació de l'alumnat. 20%
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Treballs Elaboració de una memòria amb els continguts de la assignatura 40%
Proves pràctiques Informe del treball empíric. 35%

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Damasio, A.R., El error de Descartes, 1996, Barcelona: Crítica Grijalbo Mondadori

-Sastre, G.-Moreno, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa

Complementària -Vinyamanta, e. (Coord), Aprender del conflicto. Conflictología y educación, 2003, Barcelona: Graó

-López Puig, A.- Poelmans, S. et altri, Com tenir èxit en el treball i exercir de pares i mares, 2003, Barcelona: Institut Català de la Dona

-Poelmans, S. Alvarez de Mon, S., Cómo armonizar trabajo y familia en el nuevo siglo.Paradigmas del liderazgo: claves de la dirección de personas, 2001, Madrid: McGraw-Hill

-Moreno, M. Sastre, G., Conocimiento y cambio, 1998, Barcelona: Paidós

-moreno, M. - Sastre, G., El conocimiento del medio. La transversalidad desde la coeducación, 1994, Madrid: Instituto de la Mujer

-Punset, E., El viaje a la felicidad, 2005, Barcelona: Ediciones Destino

-Santamaría, C., Introducción al razonamiento humano, 1995, Madrid: Alianza Ed,


RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT COGNITIU/11161106