ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11161107
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
mariamercedes.chiapella@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web

Objectius
a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada.
b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball.
c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic.
d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

RECOMANACIONSMetodologia docent
classe teòrica, treball pràctic, discussió i debat

Metodologia d'avaluació
Examen oral o escrit (preferentment) de tipus test, treball pràctic, avaluació continuada. La part teòrica representa el 70% de la nota final i la part pràctica representa el 30%. Per aprovar l'assignatura és requisit indispensable aprovar la part teòrica (5 sobre 10)

Programa
Tema Descriptors
1.- 1.Acotació de la Psicologia Social Aplicada.
2.- 2.Aspectes Històrics de la Psicologia Social Aplicada.
3.- 3.Models d’aplicacions psicosocials.
4.- 4.Àmbits d’intervenció.
5.- 5.Història de la Psicologia Social Aplicada a la Seguretat Vial. 5.1.La Selecció Psicològica dels conductors a Espanya.
6.- 6.Psicologia Social Jurídica.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

1. Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

2. Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada. Madrid: Eudema Universidad.

3. Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

4. García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos. Madrid: Eudema.

5. Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta.

Complementària