ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11161105
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
9 6 3 Obligatòria Tercer Anual
Idioma
Prerequisits PSICOESTADÍSTICA
Departament Psicologia
Coordinador/a VIGIL COLET, ANDRÉS Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web

Objectius
Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals:- Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació.

- Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.


RECOMANACIONSMetodologia docent
classe teòrica i treball de laboratori

Metodologia d'avaluació
Examen escrit (80% de la nota) presentació informe científic de les pràctiques (20% de la nota).

Programa
Tema Descriptors
1.- I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS 1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

2.- II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS. 2.1.El problema de la validessa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives el disseny experimental clàssic.

3.- III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA. 3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

4.- IV. DISSENY MULTIVARIANT. 4.1.Introducció als dissenys multivariants.

4.2.Disseny multivariant de 2 grups al atzar.

4.3. .Disseny multivariant de k grups al atzar.

5.- V. DISSENYS DE MESURES REPETIDES. 4.1.Introducció als dissenys de mesures repetides.

4.2.El model clàssic de mesures repetides..

4.3.Disseny simple de mesures repetides.

4.4.Dissenys factorials i mixtes de mesures repetides.

4.5.L'aproximació multivariant als dissenys de mesures repetides.


Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid. Prentice Hall.

Kuehl, R.O. (2001) Diseño de experimentos. México. Thompson.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

 

Material de suport docent: http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual.

Complementària