ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a TOUS PALLARÉS, JORDI Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
mariajose.codorniu@urv.cat
Professors/es
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/

Objectius
Conèixer les tècniques d'investigació social.

Conèixer les tècniques de mostreig més habituals.

Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.
RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOESTADÍSTICA/11161003
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014

Metodologia docent
Classe magistral i pràctiques amb TIC

Metodologia d'avaluació
examen objectiu (70% de la nota) i treball pràctic (30% de la nota). S'han d'aprovar per separat per poder calcular la nota mitjana.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Introducció.
2.- 2. Metodologia d'enquestes. 2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.
3.- 3. Metodologia d'observació. 3.1. Observació sistemàtica.

3.2. Observació no sistemàtica.

3.3. Sistemes de registre d'observació.

3.4. Fiabilitat de l'observació.

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Salkind, N.J. (1998) Métodos de investigación. México. Prentice Hall.

Complementària