ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Codi 11161101
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
javier.borge@urv.cat
Professors/es
BORGE HOLTHOEFER, JAVIER
FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR
Web

Objectius
Que els alumnes coneguin les diferents orientacions teòriques des de les que s’ha estudiat l’aprenentatge, i que aprofundeixin en l’orientació conductual.

Que els alumnes coneguin la terminologia, procediments, processos, mecanismes, fenòmens, paràmetres i lleis del condicionament clàssic i instrumental.

Que els alumnes s’entrenin en els procediments usats en la investigació sobre aprenentatge, mitjançant la realització de pràctiques i experiments.

Que els alumnes s’assabentin dels resultats més rellevants obtinguts sobre l’aprenentatge des de l’orientació conductual.

Que els alumnes coneguin les línies d’investigació actual en l’ámbit de l’aprenentatge.

Que desenvolupin un pensament crític respecte als procediments i resultats obtinguts en l’àmbit de l’aprenentatge.


RECOMANACIONS
Assignatures que en continuen el temari
TÈCNIQUES COGNITIU-CONDUCTUALS/11162257

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002

Metodologia docent
Es realitzaran classes teòriques i pràctiques.

A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la interpretació, discussió de resultats i valoració crítica d’experiments realitzats sobre aprenentatge.

Les classes pràctiques es realitzaran a la sala d’ordinadors. Una part de les pràctiques consistirà en la simulació de procediments de condicionament clàssic i instrumental mitjançant programes que permeten reproduir quina seria la conducta real de rates experimentals que passessin per aquestes situacions. L’altra part de les pràctiques se centrarà en treballar conceptes, procediments, preparacions experimentals, etc, explicats a les classes teòriques, mitjançant el plantejament de situacions problemàtiques que els alumnes hauran de resoldre.
Metodologia d'avaluació
L’avaluació es basarà en una prova objectiva tipus test en la qual s’avaluarà tant la part teòrica com la part pràctica de l’assignatura.

La part teòrica inclourà tant la matèria tractada a les sessions de classe com els continguts d'una sèrie de lectures.

La part pràctica inclourà tots els continguts que s'hagin donat a les sessions pràctiques.

L’examen constarà de 60 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna. D'aquestes 60 preguntes, 45 tractaran de la matèria donada a les classes teòriques i pràctiques i les 15 restants se centraran en el contingut de les lectures.

L'assistència i realització de les pràctiques serà voluntària. Als estudiants que hagin assistit almenys al 80% de les sessions pràctiques i que hagin realitzat els diferents treballs pràctics, se'ls sumarà 0.5 punts a la qualificació final de l'assignatura.


Programa
Tema Descriptors
1.- Tema 1- Introducció a l’estudi de l’aprenentatge i tipus d'aprenentatge
2.- Tema 2- Procediments bàsics de condicionament clàssic
3.- Tema 3- Variables que afecten al condicionament clàssic
4.- Tema 4- Fenòmens de condicionament clàssic i explicacions teòriques
5.- Tema 5- Procediments bàsics de Condicionament Operant o Instrumental
6.- Tema 6- Variables que afecten al condicionament instrumental
7.- Tema 7- Fenòmens de condicionament instrumental i explicacions teòriques
8.- Tema 8- El control per l’estímul i l’aprenentatge discriminatiu
9.- Tema 9- Influències biològiques i cognitives en l’aprenentatge

Perfil de competències
Les competències que es pretèn que l'alumne assoleixi en aquesta assignatura són:

-Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques. En concret, en l'aprenentatge.

-Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.

-Poder llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

-Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.

Fonts d'informació
Bàsica -Schunk, D.H., Teorías del aprendizaje, Prentice Hall, 1997

-Froufe, M., Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones, Thomson, 2004

-Pearce, J.M., Aprendizaje y cognición, Ariel, 1998

-Maldonado, A., Aprendizaje, cognición y comportamiento humano, Biblioteca Nueva, 2002

-Klein, S.B., Aprendizaje: principios y aplicaciones, McGraw-Hill, 1994

-Tarpy, R., Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas, McGraw-Hill, 1999

-Domjan, M., Principios de aprendizaje y conducta, Thomson, 2003

Complementària -Ormrod, J., Aprendizaje humano, Prentice Hall, 2005

-Puente, A., Cognición y aprendizaje, Pirámide, 1998

-Pellón, R. y Huidobro, A., Inteligencia y aprendizaje, Ariel, 2004

-Cándido, A., Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo, Biblioteca Nueva, 2000

-Vila, J., Nieto, J. y Rosas, J.M., Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo, Del Lunar, 2003

-Pozo, J.I., Teorías cognitivas del aprendizaje, Morata, 1994