ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11161010
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a PASTOR MALLOL, ESTANISLAO Adreça electrònica estanislao.pastor@urv.cat
Professors/es
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
Web http://www.moodle.urv.cat/

Objectius
Objectiu general:
Descriure i explicar el desenvolupament humà a la llum de les teories més representatives.

Objectius específics:
1.- Integrar i contrastar els diversos models que interpreten el desenvolupament cognitiu, social i afectiu.
2.- Conèixer i aplicar alguns mètodes que s’utilitzen per cerca el desenvolupament
3.- Justificar de forma objectiva l’existència de competències primerenques en els infants
4.- Adquirir una visió integrada del desenvolupament en la primera infància.
5.- Raonar vers les possibilitats i limitacions de distints models explicatius del desenvolupament més representatius.
6.- Adquirir un coneixement aplicat que es fonamenti amb les teories assimilades.


RECOMANACIONS


 
Altres comentaris
Es del tot recomanable a presencia a les sessions expositives i la participació en les activitats en petit i gran grup que es realitzen a l'aula. Per tal d'aplicar els coneixements adquirits cal realitzar puntualment les activitats recomanades en les classes pràctiques. Cal realitzar les lectures obligatòries dins els períodes de temps programats. De no ser així no es podran portar a terme metodologies d'ensenyament - aprenentatge més participatives.

Metodologia docent
Mètodes d'ensenyament/aprenentatge
-Sessions expositives a càrrec del professor.
-Utilització del "mètode monogràfic" per treballar documents científics.
-Exercicis de resolució de problemes i pràctiques d'avaluació de continguts de l'assignatura.
-Ús de tècniques grupals per fomentar el debat de continguts
(Phillips 6/6, taula rodona, etc.)
-Pràctiques per l'aplicació de coneixements amb materials reals o simulats

Metodologia d'avaluació
Tipus d'avaluació:
·Dues proves objectives (gener/juny) sobre els continguts del programa (Valor 70% de la qualificació final)
·Assistència a les classes pràctiques (mínim 80%), presentació dels exercicis i/o superació d'una prova de nivell. (Valor 30% de la qualificació final)
Per superar l’assignatura i obtenir la puntuació mitja amb les pràctiques serà necessària una qualificació igual o superior a 4 en les proves objectives.
El professor pot establir exclusivament per l'alumnat que assiteixi a les sessions de classes teòriques (mínim 90% d'assitència) un sistema d'avaluació continuada, mitjançant proves objectives per temes o grups de temes, que permetin la superació progressiva dels continguts.

Programa
Tema Descriptors
1.- I.-Introducció a la Psicologia del Desenvolupament (PD) La PD com estudi del canvi
Les polaritats bàsiques de la PD
Models i metamodels com a paradigmes
Visió retrospectiva per entendre on som en PD
Breu aproximació històrica de la PD
Aspectes metodològics i de recerca en PD
2.- II.- Models de desenvolupament que configuren l'estat actual de la PD Piaget i l’epistemologia genètica.
Processament de la informació, psicologia cognitiva i desenvolupament
L’enfocament contextual i sociocultural del desenvolupament.
El model de desenvolupament emocional de Wallon
Análisi crític de les aportacions de la psicoanàlisis al desenvolupament
La perspectiva del cicle vital
3.- III.- Introducció al desenvolupament a la primera infància Competències pimerenques
Competències perceptives
Gest, imitació i representació
Desenvolupament de l’intel·ligència
La permanencia de l'objecte.
Adquisició i desenvolupament del llenguatge
Contextos de desenvolupament
Joc i desenvolupament.

Perfil de competències
TIPUS A COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

A1 Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
A3 Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques
A4 La naturalesa de les diferències individuals.
A5 La dimensió social i antropològica de l’ésser humà, tot considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà, en les relacions interpersonals i en les relacions de l’individu i dels grups amb el medi ambient.
A6 Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
A7 Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
A11 Els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, i la interpretació dels resultats.
A18 Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca, les revisions teòriques i de productes i serveis generats. (Difusió del coneixement psicològic)

TIPUS B COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B9 Planificació i organització
B11 Motivació per la qualitat
B12 Presa de desicions
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
B14 Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
B17 Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
B21 Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
B26 Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
B28 Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.

TIPUS C COMPETÈNCIES NUCLEARS

C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Fonts d'informació
Bàsica

Bibliografia:

•Pastor, E y Sastre, S. (1994) Desarrollo de la inteligencia. En Vicente Bermejo (Ed.) Desarrollo cognitivo. pp.191-210. Madrid: Editorial Síntesis.

•Pastor, E y Sastre, S. (1994) Gesto imitación y representación. En Vicente Bermejo (Ed.) Desarrollo cognitivo pp.241-260. Madrid: Editorial Síntesis.

•Villar,F. y Pastor,E. (2003) Psicologia Evolutiva: Models de desenvolupament cognitiu. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili i Cossetània Edicions.

Complementària

BIBLIOGRAFIA:

Bermejo, V. (Ed.)(1994) Desarrollo cognitivo. Madrid: Editorial Síntesis.

Clemente,R.A y Hernández, C. (1996) Contextos de desarrollo psicológico y educación. Málaga: Aljibe.

Corral, A ; Gutiérrez, F. y Herranz, M.P. (1997) Psicología Evolutiva (Tomo I). Madrid: UNED