ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA Codi 11161008
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web

Objectius
L’assignatura Fonaments de Neurociència és el primer contacte del alumne amb l’àrea de Psicobiologia. Requereix uns coneixements mínims de Biologia per poder-la desenvolupar. Introdueix les bases biològiques per entendre la conducta normal i patològica i els processos psicològics.

En primer lloc es presenta una visió històrica de l’evolució dels coneixements biològics, el naixement de la Neurociència y la seva contribució en la psicologia.
El primer mòdul de l’assignatura és un mòdul anivellador i presenta de forma resumida aquells elements de coneixement bàsic en biologia que seran necessaris per a l’estudi de la conducta des de la perspectiva biològica.
Els mòduls restants o fonamentals ofereixen continguts bàsics en neurobiologia, neurofisiologia i neuroanatomia.

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura, no només serveixen de base per a les posteriors assignatures de l’àrea (Psicologia Fisiológica, Neuropsicologia, Genètica de la Conducta, Psicobiologia del Cicle Vital, Psicoendocrinologia, Neuropsicobiologia Clínica, Psicofarmacologia i Drogodependencies).

Objectius

Cognitius. Conèixer els principis bàsics de la biologia per la seva aplicació a la conducta. Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes. Conèixer els elements cel·lulars del Sistema Nerviós. Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses. Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia. Conèixer les bases biològiques de la conducta i els processos psicològics.

Procedimentals. Desenvolupar els coneixements metodològics associats a la psicobiologia. Saber descriure les principals tècniques psicobiológicas i conèixer les seves aplicacions. Aprendre a utilitzar les eines telemàtiques per la cerca i organització de la informació.

Actitudinales. Entendre i valorar la rellevància de les explicacions psicobiológicas de la conducta. Fomentar l'interès per l'estudi científic de la conducta. Afavorir l'establiment de nexes necessaris entre les ciències mèdiques, biològiques i la Psicologia.
RECOMANACIONS
Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA FISIOLÒGICA/11161009
DROGODEPENDÈNCIES/11161248
NEUROPSICOLOGIA/11161251
NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA/11162109Metodologia docent
El continguts s'impartiran en classes magistrals, pràctiques de laboratori i seminaris
Tots els continguts a treballar es toben a disposició de l'alumne a la web.

Al llarg del curs es publicaran 2 casos/questions per reoldre a la web. Als alumnes haurán de respondra per correu electrònic al professor de l'assignatura.


Metodologia d'avaluació
S'avaluarà:

1- L'adquisició de coneixements (90 %)
Prova objectiva que consistira en un màxim de 30 preguntes de resposta multiple i un màxim de 2 preguntes a desenvolupar

2- La capacitat de aplicar les bases científiques aquí apreses a continguts d'altres assignatures, la capacitat crítica i la capacitat de generar en altres aquestes inquietuds científiques (10%)
Aquestes capacitats s'avaluaran en les session pràctiques i en la seva participació en la resolució de casos problemes i cuestions que es publicaran a la web de l'assignatura.

Programa
Tema Descriptors
1.- INTRODUCCIÓ: Neurociència. Perspectiva històrica.
2.- Mòdul anivellador: Biologia general TEMA 1. ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA MATÈRIA VIVA.
1.1. Bioelements I Biomolècules
1.2. Biomolècules orgàniques: Glúcids, Lípids, Proteïnes, Àcids nucleics
TEMA 2. BIOLOGIA CEL·LULAR. ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES ANIMALS.
2.1. Membranes: estructura i funció.
2.2. El citoplasma cel·lular i les seves estructures: Reticle endoplasmàtics (rugós i llis),aparell de Golgi, Mitocondris Ribosomes Lisosomes, vacuoles, vesícules.Citoesquelet.
2.3. El Nucli.
2.4. El cicle cel·lular.
2.5. Divisió cel·lular: Mitosi i Meiosi
TEMA 3. INTRODUCCIÓ A LA GENÈTICA
3.1. Genètica i Evolució
3.2. Genètica Mendeliana
3.3. Genètica de la Conducta
3.- MÒDUL FONAMENTAL: NEUROBIOLOGIA TEMA 4. TEIXIT NERVIÓS: CÈL·LULES DEL SISTEMA NERVIÓS. MORFOLOGIA I FUNCIÓ

4.1. La neurona. Morfologia, tipus i funcions.
4.2. La glia, tipus i funcions. Noves perspectives funcionals de les cèl·lules glials
4.3. Especialitzacions de les terminacions nervioses.

TEMA 6. LA SINAPSI.
6.1. La sinapsi. Concepte i propietats.
6.2. Transmissió sinàptica. Elements
6.3. Sinapsis excitatories i inhibitories. Potencial excitatori postsinàptic (PEPS). Potencial inhibitori postsinàptic (IPSP). Integració sinàptica.
4.- MÒDUL FONAMENTAL: MISSATGERS QUÍMICS TEMA 7. NEUROTRANSMISSORS
7.1. Neurotransmissors. Concepte i classificació.
7.2. Característiques de les monoamines.
7.3. Característiques de l'acetil colina.
7.4. Aminoàcids i neurotransmisió
7.5. Altres neurotransmissors.
TEMA 8. HORMONES
8.1. El Sistema Endocrí
8.2. L’eix Hipotàlem Hipofisari
8.3. La regulació Hormonal
8.4. Principals hormones
8.5. Hormones i conducta
5.- MÓDUL FONAMENTAL: NEUROANATOMIA TEMA 9. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
9.1. Sistema nerviós central. Perspectiva evolutiva. Estructura general
9.2. Estructura i funció de la medul·la.
9.3. Estructura i funció del tronc del cervell
9.4. Estructura i funció del cerebel.
9.5. Estructura i funció del Diencèfal.
9.6. Estructura i funció del telencèfal.
9.7. Sistema límbic:.
9.8. Sistema neurovegetatiu.
9.9. Meninges i circulació del líquid cefalorraquidi (LCR).
9.10. Irrigació del SNC. Polígon de Willis.

TEMA 10. EMBRIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS.
10.1. Conformació del tub neural i del primordi nerviós.
10.2. Organogènesi del sistema nerviós.

Perfil de competències
A.1. Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societa

A.2. Els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques

A.3. Les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques

A.4. La naturalesa de les diferències individuals

A.6. Els processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat

A.7. Els diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.

A.10. Els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d’investigació en psicologia, la seva funció, característiques i limitacions

A.13. Els diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari

B.1. Aprendre a aprendre

B.2. Resoldre problemes de forma efectiva

B.3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu

B.4. Treballar de forma autònoma amb iniciativa

B.5. Treballar de forma col·laborativa

B.6. Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional

B.7. Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com al ciutadà

B.8. Sensibilitzar-se pels temes vinculats al medi ambient B.9. Planificar i organitzar B.10. Capacitat de lideratge

B.11. Motivar-se per la qualitat

B.12. Presa de decisions

B.13. Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions

B.14. Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.

B.17. Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

B.18. Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

B.21. Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.

B.22. Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.

B.23. Que pot adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.

B.24. Que pot interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-hi segons la naturalesa del fet que es tracti.

B.25. Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

B.26. Desenvolupament personal i professional- Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.- Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.- Gestionar la seva formació professional i personal al llarg de la vida.

B.27. Interpersonals:- Comunicar-se eficaçment i efectivament en els diversos contextos socials i culturals.- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s’hi exerceix.- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.- Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.- Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.

B.28. Instrumentals:- Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.- Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.- Comunicar-se en una llengua estrangera.

C.1. Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger

C.2. Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

C.3. Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

C.5. Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llèngua pròpia

Fonts d'informació
Bàsica
 • Abril, A.A., Ambrosio, E.F., Blas M.R., Caminero, A.A., Pablo, J.M. y Sandoval, E. (2001).Fundamentos biológicos de la conducta. Madrid: Sanz y Torres.
 • Alberts, B., Johnson, A., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. (1999). Introducción a la biología celular. Barcelona: Omega.
 • Bear, M.F., Connors, B.W. y Paradiso, M.A. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: Masson.
 • Carlson N.R. (2006). Fisiología de la conducta. Madrid. Pearson Education.
 • Curtis, H. y Barnes, N.S. (1995). Invitación a la biología. Madrid: Panamericana.
 • Diamond, M.C., Scheibel, A.B., Elson, L.M. (1996). El cerebro humano. Libro de Trabajo. Barcelona: Ariel.
 • Kandel E.J., Schwartz, J.H. y Jessell, T.M. (1997). Neurociencia y conducta. Madrid: Prentice Hall.
 •  Martin, J.H. (1998). Neuroanatomía. Madrid: Prentice Hall.
 •  Martin, J.H. (1998). Neuroanatomía. Atlas. Madrid: Prentice Hall
 • Netter, F.H. (1989). Sistema nervioso. Anatomía y fisiología. (Colección Ciba de ilustraciones médicas. Tomo 1.1). Barcelona: Salvat.
 •  Pinel, J.P.J. (2000). Biopsicología. Madrid: Prentice Hall.
 • Rosenzweig, M.R., Breedlove S.M.,  Watson N.V. (2005). Psicobiología. Una introducción a la Neurociència conductual, cognitiva y clínica. Madrid. Ariel Neurociencia.

Altres recursos

 

Complementària