ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11161007
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR
Web

Objectius
Que els alumnes coneguin quina ha estat l'evolució de l'estudi científic de la memòria, des de finals del segle XIX fins l'actualitat.

Que coneguin els coneixements més rellevants sobre la memòria humana que s'han acumulat des del segle passat, tant pel que fa al seu funcionament com a la seva funció.

Que coneguin els principals marcs teòrics des dels que s'ha estudiat la memòria.

Que es familiaritzin amb els diferents procediments que s'han desenvolupat per estudiar la memòria humana. Que s'exercitin en l'ús d'aquests procediments.

Que els alumnes desenvolupin una actitut crítica respecte les dades i les propostes teòriques pròpies de la Psicologia de la Memòria.
RECOMANACIONS

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002

Metodologia docent
Classes teòriques fonamentades en la presentació i discussió dels treballs més rellevants i dels principals models teòrics proposats durant els darrers 40 anys en l'àmbit de la Psicologia de la Memòria.

Classes pràctiques. Algunes d'elles consistiran en la reproducció d'experiments clàssics i recents en l'àmbit de l'estudi de la memòria. En algunes altres classes els alumnes aprendran a administrar proves estandaritzades per avaluar la memòria.

Lectures complementàries de cada tema, de caire obligatori.

Metodologia d'avaluació
El contingut de tota l'assignatura s'avaluarà en un examen de prova objectiva, tipus test. Aquest examen constarà de 60 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna. La matèria a avaluar consistirà en el contingut de les classes teòriques, el contingut de les classes pràctiques i els de les lectures. Les preguntes referides als continguts de les classes teòriques i pràctiques representaran un 75% de l’examen, mentre que les preguntes referides als continguts de les lectures representaran un 25% de l’examen.

L'assistència a les pràctiques serà voluntària. Als alumnes que hagin assistit al 80% de les pràctiques i que hagin realitzat els diferents treballs pràctics se'ls sumaran 0.5 punts a la qualificació final de l'assignatura.


Programa
Tema Descriptors
1.- -Tema 1- Concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d'estudi de la memòria: Concepte de memòria. Antecedents de l'estudi científic de la memòria. Marcs teòrics. La psicologia cognitiva de la memòria. Com s'estudia experimentalment la memòria.
2.- -Tema 2- Memòria de curta durada: La distinció entre memòria a curt i llarg termini. Postures teòriques.
3.- -Tema 3- Memòria operativa o de treball: Els components de la memòria de treball. Relació de la memòria de treball amb l'atenció, la planificació, el llenguatge i el raonament.
4.- -Tema 4- Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació: El paper de la pràctica en l'adquisició. El paper del tipus d'informació en l'adquisició. El paper de la conciència i l'atenció.
5.- -Tema 5- Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació: Importància dels processos de recuperació. El paper de la conciència i l'atenció en la recuperació. Metamemòria.
6.- -Tema 6- Sistemes, processos i classificacions en la memòria de llarga durada: Memòria declarativa i no declarativa. Memòria episòdica i semàntica. Controvèrsia entre sistemes i processos de memòria.
7.- -Tema 7- Memòria quotidiana: Memòria autobiogràfica. Memòria i emoció. Memòria de testimonis. Memòria per les accions.
8.- -Tema 8- Fallos de memòria: l'oblit: Tipus de fallos de memòria. Oblit degut al pas del temps i a la interferència.
9.- -Tema 9- Fallos de la memòria: les distorsions: Suggestió. Atribucions errònies dels continguts mentals. Records falsos.
10.- -Tema 10- Alteracions de la memòria: Alteracions de la memòria a la vellesa. Amnèsies. Demències. Alteracions de la memòria resultants del dany al còrtex prefrontal.

Perfil de competències
Les competències que es pretèn que l'alumne assoleixi en aquesta assignatura són:

-Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques. En concret, en l'aprenentatge.

-Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.

-Poder llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

-Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.

Fonts d'informació
Bàsica

-Anderson, J.R. (2001). Aprendizaje y memoria: un enfoque integral. México: McGraw-Hill.

-Baddeley, A.D. (1999). Memoria humana. Teoría y práctica. Madrid: McGraw-Hill.

-Cabaco, A.S. y Beato, M.S. (2001). Psicología de la memoria. Ámbitos aplicados.

-Ruiz, M. (2003). Las caras de la memoria. Madrid: Pearson Prentice Hall.

-Ruiz-Vargas, J.M. (2002). Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva. Madrid: Trotta.

-Schacter, D.L. (1999). En busca de la memoria. Barcelona: Sinequanon.

-Tulving, E. y Craik, F.I.M. (2000). The Oxford Handbook of Memory. Nueva York: Oxford University Press.

Complementària

-Bartlett, F.C. (1995). Recordar: estudio de psicología experimental y social. Madrid: Alianza Editorial.

-Draaisma, D. (1998). Las metáforas de la memoria: una historia de la mente.  Madrid: Alianza Editorial.


-Froufe, M. (1996). El inconsciente cognitivo. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.


-Higbee, K.L. (1991). Su memoria: cómo dominarla para recordar todo. Barcelona: Paidós.

-Menor, J., Peraíta, H. y Elosúa, R. (2001). Trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer. Madrid: Trotta.

-Schacter, D.L. (2003). Los siete pecados capitales de la memoria. Barcelona: Ariel.

-Sebastián (1983). Lecturas de Psicología de la Memoria (pp. 23-56, 131-162, 181-195). Madrid: Alianza Editorial.