ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Codi 11161006
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA DEL PILAR
Web

Objectius
Estudi de la motivació i l'emoció com a processos psicològics bàsics

RECOMANACIONS
Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA FISIOLÒGICA/11161009
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT/11161101
EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS/11161225

Assignatures que es recomana cursar simultàniament

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002

Metodologia docent
Classes teòriques i pràctiques, i treballar amb bibliografia relacionada amb la matèria.

A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la presentació, interpretació, discussió de resultats i valoració crítica de treballs realitzats en l’àmbit de la motivació i l’emoció.

A les classes pràctiques es reproduiran alguns experiments rellevants realitzats en l’àmbit de la motivació i l’emoció. A les pràctiques també s’exemplificaran conceptes tractats durant les sessions teòriques mitjançant l’administració de qüestionaris i el plantejament de situacions experimentals en les que els alumnes hauran d’identificar conceptes estudiats. Per últim, una part de les pràctiques se centrarà en treballar una sèrie de lectures relacionades amb l’assignatura. Els alumnes hauran de llegir aquestes lectures i respondre una sèrie de preguntes que se'ls plantejaran.

Metodologia d'avaluació
La part teòrica de l’assignatura s’avaluarà amb una prova objectiva tipus test, que constarà de 45 preguntes amb 3 alternatives de resposta cadascuna. Serà matèria d'examen tot el que s'hagi donat a les classes teòriques. La puntuació d’aquesta prova representarà un 70% de la qualificació final de l’assignatura.

La part pràctica de l'assignatura s'avaluarà amb una prova objectiva tipus test, que constarà de 25 preguntes amb 3 alternatives de resposta cadascuna. Serà matèria d'examen tot el que s'hagi donat a les classes pràctiques a més a més del contingut de les lectures.La puntuació d’aquesta prova representarà un 30% de la qualificació final de l’assignatura.

La realització de les pràctiques serà voluntària. Als alumnes que hagin assistit al 80% de les sessions pràctiques i que hagin realitzat els diferents treballs pràctics se'ls sumaran 0.5 punts a la qualificació final de l'assignatura.


Programa
Tema Descriptors
1.- Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció: Conceptes previs i orientacions teòriques.
2.- Tema 2- La motivació: aspectes introductoris: Concepte de motivació i procés motivacional. Mesures de la motivació. Orientacions teòriques en l’estudi de la motivació.
3.- Tema 3- L’enfoc conductual en l’estudi de la motivació: L’impuls i l’incentiu. Motivació extrínseca.
4.- Tema 4- L’enfoc biològic en l’estudi de la motivació: Bases fisiològiques de la motivació. Els motius primaris.
5.- Tema 5- L’enfoc cognitiu-social en l’estudi de la motivació: Models cognitius en l’estudi de la motivació. Motivació intrínseca. Els motius socials.
6.- Tema 6-Aplicacions de l’estudi de la motivació: Motivació i aprenentatge. Motivació i conducta del consumidor. Motivació i addiccions. Motivació a les organitzacions.
7.- Tema 7- L’emoció: aspectes introductoris: Concepte d’emoció i procés emocional. Components de la resposta emocional. Mesura de les emocions.
8.- Tema 8- Orientacions teòriques en l’estudi de les emocions: L’orientació evolucionista. L’orientació conductual. L’orientació biològica. L’orientació cognitiva. Relació entre cognició i emoció.
9.- Tema 9-Tipus d’emocions: Emocions bàsiques. Emocions complexes.
10.- Tema 10- Aplicacions de l’estudi de les emocions: Intel.ligència emocional. Emocions i salut.

Perfil de competències
Conèixer les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.

Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.

Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.

Fonts d'informació
Bàsica

-Aguado, L. (2005). Emociones, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial.

-DeCatanzaro, D.A. (2001). Motivación y emoción. México: Prentice Hall.

-Fernández-Abascal, E.G., Jiménez Sánchez, M.P. y Martín Díaz, M.D. (2003). Emoción y Motivación. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Volums I i II

-Garrido, I. (1996) (Ed). Psicología de la Motivación. Madrid: Síntesis.

-Garrido, I. (2000). Psicología de la Emoción. Madrid: Síntesis.

-Huertas, J.A. (1997). Motivación: querer aprender. Madrid: AIQUE

-Limonero, J.T. (2003). Motivació i emoció. Barcelona: Editorial UOC

-Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F. y Chóliz, M. (2002). Psicología de la motivación y la emoción. Madrid: McGraw-Hill

-Reeve, J.M. (2003). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill


 

Complementària

-Avia, M.D. y Vázquez, C. (1999). Optimismo inteligente. Madrid: Alianza Editorial

-Carlson, N.R. (1999). Fisiología de la Conducta. Barcelona: Ariel

-Cohan, R. (2000) (Comp). Estados de ánimo. Barcelona: Paidós

-Damasio, A. (1996). El error de Descartes: la emoción, la razón, y el cerebro humano. Barcelona: Crítica.

-Fernández-Abascal, E.G. y Palmero, F. (1999). Emociones y salud. Barcelona: Ariel.

-Goleman, D.A. (2001). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

-LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Planeta.