ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOESTADÍSTICA Codi 11161003
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
12 9 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a FERRANDO PIERA, PERE JOAN Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
joseplluis.roig@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
ROIG SERRA, JOSEP LLUIS
Web

Objectius
Psicoestadística es una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir a la recerca en Psicologia. Al presentar aquestes tècniques es dona més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. El que es pretén es donar-li a l'alumne una base que li permeti resoldre, amb idees clares, les situacions més senzilles, però habituals amb que es pot trobar fent recerca. A més d'això, Psicoestadística ha de servir de base a totes les assignatures posteriors de Metodologia que es veuran al llarg de la carrera.

RECOMANACIONSMetodologia docent
Classes teòriques, i classes pràctiques a l'aula d'informàtica. A les classes teòriques s'expliquen els continguts i es realitzen exercicis i problemes numèrics. A les classes pràctiques s'analitzen dades mitjançant programes informàtics i s'aprenen a interpretar els outputs obtinguts.

Metodologia d'avaluació
Es valoraran tan els coneixements adquirits a les classes teòriques com a les pràctiques. Els primers s'avaluaran mitjançant un examen que tindrà una part de teoria i una part de problemes. Per superar aquest examen s'hauran d'aprovar les dues parts.

Programa
Tema Descriptors
1.- 1. Introducció a l'estadística descriptiva
2.- 2. Notes sobre probabilitat i combinatòria
3.- 3. Conceptes bàsics en inferència estadística. Les distribucions binomial i normal
4.- 4. Proves de c2.
5.- 5. Inferència estadística en una i dues mostres. Proves paramètriques i no paramètriques
6.- 6. ANOVA amb un sol factor
7.- 7. Models de regressió i correlació lineal simple
8.- 8. Correlació semiparcial, parcial i múltiple
9.- 9. Mesures especials d'associació

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Amón, J. (1990) "Estadística para Psicólogos". Madrid. Pirámide (2 Vol)

Peña, D. y Romo, J. (1997). "Introducción a la estadística para las ciencias sociales". Madrid: McGraw-Hill.

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1987) "Introducción a la estadística". México. Limusa

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1991) "Estadística básica práctica". México. Limusa.

Complementària