ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ Codi 11151009
Ensenyament
Pedagogia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Primer Anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a LÓPEZ PUIG, ANNA Adreça electrònica anna.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PUIG, ANNA
Web
Descripció general Estudi dels aspectes evolutius a tot el cicle vital

COMPETèNCIES
Codi  
A5 Conèixer els fonaments teòrics i metodològics sobre la construcció, validació i ús d’instruments de mesurament educatiu.
A6 Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
A8 Conèixer els principis i fonaments d’atenció a la diversitat en educació.
A11 Conèixer els mètodes i estratègies de la investigació educativa.
A14 Fonamentar el disseny de mitjans didàctics i de contextos educatius, dissenyar i avaluar la seva utilització.
A21 Dissenyar i desenvolupar processos d’investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B11 Gestió de la informació
B15 Habilitats interpersonals
B16 Adaptació a situacions noves
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia

OBJECTIUS
Objectiu Competències
* Conèixer el estadis evolutius al llarg del cicle vital A5
A6
A8
·Conèixer la gènesis dels conceptes evolutius A5
A6
A8
·Aplicar un pensament crític i reflexiu. A11
B3
· Generalitzar els conceptes a altres contextos operacionals. B1
· Aprendre a treballar en equip B5
· Desenvolupar la capacitat de parlar en públic A21
C5
· Passar de la teoria a la pràctica educativa i social A14
B1
B16
· Resoldre els conflictes que sorgeixen als grups de treball B15
· Presentar situacions concretes del comportament infantil B2
· Relacionar continguts de l’assignatura amb articles de premsa B11
· Prendre consciència dels problemes actuals que ens envolten C3
· Experimentar la necessitat de sortir al estranger a aprendre l’idioma C3
C4
· Establir relacions entre teoria i pràctica B1
· Conèixer eines metodològiques C2

CONTINGUTS
Tema Subtemes
INTRODUCCIÓ * EVOLUCIÓ DE LA HISTORIA DEL PENSAMENT
*PARADIGMES PSICOLÒGICS
BASES TEÒRIQUES GENERALS * EVOLUCIÓ DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
*OBJECTE D'ESTUDI DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
DESENVOLUPAMENTE PSICOBIOLOGIC I PSICOMOTOR * DESENVOLUPAMENT FISIC
* DESENVOLUPAMENT MOTOR
DESENVOLUPAMENT COGNITIU I LINGÜISTIC * CONCEPCIONS DE INTEL·LIGENCIA
* ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU/LINGÜÍSTIC
DESENVOLUPAMENT AFECTIU * RELACIONS AFECTIVES
* EL APEGO
DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL * RELACIONS SOCIALS
* DESENVOLUPAMENT I PENSAMENT SOCIAL
DESENVOLUPAMENT MORAL * TEORIA DE PIAGET
* TEORIA DE KOHLBERG
EL DESENVOLUPAMENT A LA VIDA ADULTA I A LA VELLESA * ASPECTES COGNITIUS
* ASPECTES SOCIALS
APRENENTATGE, DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ * RELACIÓ NIVEL COGNITIU/NIVEL ESCOLAR

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades i/o aportacions d'esdeveniments científics i/o divulgatius, d'experiències en el camp social i/o educatiu per aprofundir en el coneixement de determinades matèries.
Debats Debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes dels treballs i/o tema concret.
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat.
Pràctiques externes (de camp/sortides) Realització de visites o estades de formació a empreses, institucions... del sector.

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 34 30 64
Esdeveniments científics i/o divulgatius 4 0 4
Debats 5 2 7
Presentacions / exposicions 8 2 10
Pràctiques a laboratoris 4 8 12
Pràctiques externes (de camp/sortides) 20 10 30
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves de Desenvolupament 6 26 32
Proves pràctiques 5 50 55
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Activitats introductòries
Sessió Magistral
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a laboratoris
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Proves de Desenvolupament
Proves pràctiques
Atenció personalitzada
Descripció
Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació.
Recollir informació dels continguts per construir el coneixement en interacció amb la professora. (literatura, premsa, webs, etc.)
Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat, en interacció amb la professora.
Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora.
Coordinació, planificació i preparació de les exposicions per part del grup i/o individualment en interacció amb la professora.

Organitzar tota la experiència per dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora.
Establir contacte amb els centres, organitzar tot el material, els subjectes, aplicació de les proves, anàlisis dels resultats i elaboració de un informe/memòria. Tot en interacció amb la professora.
Desenvolupar una prova convencional per conèixer el nivell de maduresa dels continguts impartits al llarg del any acadèmic. Prèviament el estudiant planteja dubtes a la professora que li sorgeixen en el seu procés de construcció del coneixement.
Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats al llarg del any acadèmic, en interacció amb la professora.


AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Esdeveniments científics i/o divulgatius Resums de les aportacions 5%
Presentacions / exposicions Exposició oral de la memoria 10%
Pràctiques a laboratoris Presentació dels informes (aplicació, processament de les dades…) 10%
Proves de Desenvolupament Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. 50%
Proves pràctiques Elaboració de una memória 25%

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -DELVAL, J., El desarrollo humano, 1999, Madrid: siglo XXI

Complementària -LOPEZ. F. et altri, Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid: Pirámide

-MORENO, M. SASTRE, G., Enciclopedia práctica de PEDAGOGIA (6 vol.), 1998, Barcelona: Planeta

-LOPEZ PUIG, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista., 1996, Cádiz: SPUC

-LOPEZ PUIG, A. En: ROMAN, J. Mª GARCIA, D. (Eds.), Instrumentos piagetianos de diagnóstico e intervención en el aula. Intervención clínica y educativa en el ámbito escolar., 1990, Valencia: Promolibro

-LOPEZ PUIG, A. MORENO, M. et altri, La agresividad en la infancia. Estudio empírico comparativo entre sexos.Del silencio a la palabra, 1990, Madrid: Instituto de la Mujer

-SASTRE, G. MORENO, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional, 2002, Barcelona: Gedisa


RECOMANACIONS
Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS/11081006