ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS Codi 11151008
Ensenyament
Pedagogia (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO Adreça electrònica jegarcia.albea@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
Web

COMPETèNCIES
Codi  

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Saber situar el estudio de los procesos psicológicos básicos en el marco general de la psicología científica
Conocer los fundamentos biológicos de los procesos psicológicos básicos
Conocer los principios y propiedades características de los distintos procesos psicológicos básicos
Establecer las relaciones oportunas entre el estudio de los procesos psicológicos y sus aplicaciones educativas
Aprender a familiarizarse con la metodología de investigación en psicología

CONTINGUTS
Tema Subtemes

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 3 3 6
 
Sessió Magistral 30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 20 40
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes 10 10 20
Proves objectives de tipus test 10 10 20
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Activitats introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Proves objectives de tipus test
Proves objectives de preguntes curtes

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -J. Fodor, La modularidad de la mente, Morata, 1987

Complementària

RECOMANACIONS