ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura DESENVOLUPAMENT MORAL Codi 11131209
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Crèd. problemes Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Web

Objectius
Conèixer el procés de desenvolupament moral dels infants d'educació infantil i primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent.

Conèixer, aplicar i contrastar estratègies pel desenvolupament moral en el marc escolar

Planificar activitats i elaborar materials per afavorir la construcció de principis i valors morals, el desenvolupament del judici moral i la formació d'hàbits de conducta moral

Valorar la importancia de la formació moal dels nens i nenes d'educació infantil i primària i participar de forma activa en el seu desenvolupament (reconéixer-se con agent promotor del desenvolupament moral)

RECOMANACIONSMetodologia docent

- Sessió Magistral

- Resolució de problemes i exercicis a l'aula ordinaria

- Treballs

- Presentacions / exposicions

-Debats

Metodologia d'avaluació
Avaluació continuada de totes les activitats fetes a la classe (dossier d'activitats)
Treball en grup
Comentari d'un dels llibres recomanats.


Programa
Tema Descriptors
1.- Introducció Ètica i Moral. Els components de la personalitat moral. Desenvolupament Moral. Educació Moral.
2.- Desenvolupament Moral El desenvolupament moral com a contingut del desenvolupament sociafectiu. Eixos del desenvolupament moral. Concepcions psicològiques del desenvolupament moral. El procés de desenvolupamenmt moral durant les etapes d'educació infantil i primària.
3.- Educació Moral L'educació moral durant l'etapa d'educació infantil i primària. Criteris per afavorir la construccíó significativa dels valors durant aquestes etapes. Estrategies, materials i activitats per l'educació moral

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica -, , ,

-, , ,

-Carreras y otros, Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas, Narcea, 1996

- López y otros, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 1999

-Díaz-Aguado y Medrano, Educación y razonamiento moral, Mensajero, 1994

-Traqvé, C., El niño y sus valores., Desclée de Brouwer, 2002

- Puig Rovira y Martín García, La educación moral en la escuela. Teoría y práctica., Edebé., 1996

- Buxxarrais, Mª Rosa, La formación del profesorado en educación en valores, Desclée de Brouwer, 1997

-Delval i Enesco, Moral, desarrollo i educación, Alauda-Anaya, 1998

-Alvarez i otros, Valores y temas transversales en el currículum., Graó, 2000

Complementària