ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Codi 11101013
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Segon Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Web http://moodle.urv.net


Competències
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
A54 Tenir un equilibri emocional en les circumstàncies variades de l'activitat professional.
A55 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
A56 Assumir la dimensió ètica del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable.
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
A58 Comprometre's en potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar en el marc d'una educació integral.
A61 Realitzar activitats educatives de suport als alumnes en el marc d'una educació inclusiva.
A62 Promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en què es desenvolupa el procés educatiu de manera que garanteixi el benestar dels alumnes.
A63 Promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, prenent com a referència els objectius i continguts del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Fer-se amb una explicació global dels processos d’aprenentatge i ensenyança, basada en la concepció constructivista, on es vegin ben caracteritzades les actuacions de les persones implicades en aquests processos A1
Reconèixer la influència de determinats factors psicològics personals i interpersonals en l’aprenentatge A1
Desenvolupar, a rel del treball en l’assignatura, unes competències específiques i perfeccionar, així, formes d’actuar determinades, com la comprensió de la informació que es tracta i la realització d’aprenentatges significatius, la reflexió sobre l’acció, el treball en grup i la participació en la dinàmica de l’aula, el fet de gaudir de l’experiència de l’estudi i formació personals, la utilització de criteris per analitzar i interpretar pràctiques educatives A49
A51
A61
A62
A63
B2
B3
B4
C2
Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educadors/es i conrear determinades actituds al respecte: la recerca del rigor en l’estudi, la demanda de funcionalitat a allò què s’aprèn, l’adopció d’una postura crítica en educació amb arguments raonats, la percepció cada cop més fonamentada de voler dedicar-se a les persones amb necessitats educatives i a promoure major atenció a la diversitat, la intenció de seguir-se formant més i més Saber estar/ser A54
A55
A56
A58
B3
B6
C3
Responsabilitzar-se de la pròpia formació i implicar-se a fons en la autoregulació i l'avaluació dels aprenentatges A57
B1
B4

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: Explicació psicològica dels processos d’ensenyança i aprenentatge 1. L’objecte d’estudi de la Psicologia de l’educació
2. Concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyança.
3. L’aprenentatge significatiu
MÒDUL II: Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge 1. Els coneixements previs
2. La disposició favorable a aprendre
3. La capacitat d’autoregular l’aprenentatge
4 Trobar sentit a allò que s’aprèn: la influència de factors de naturalesa afectiva, relacional i emocional.
MÒDUL III: Factors de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge 1. La interacció entre iguals.
2. La interacció entre mestre i alumnes, el discurs educatiu.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Sessió Magistral 22 24.2 46.2
Debats 3 3 6
Presentacions / exposicions 1 2 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 3 0 3
Treballs 10 30 40
Fòrums de discussió 2 1 3
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 1.3 2.3
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral La presentació dels temes dels mòduls amb els corresponents powers points o altres recursos i el treball conjunt de professors i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts
Debats Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts dels mòduls, per arribar a acords o conclusions
Presentacions / exposicions Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades en els mòduls de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El treball de cada mòdul s'exemplifica, també, a l'aula mitjançant la realització d'exercicis en grup de dos o tres estudiants, en temps breu
Treballs La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament de cada mòdul es constitueix com a factor fonamental per al correcte seguiment de l'avaluació continuada de l'assignatura
Fòrums de discussió Debat virtual amb durada variable, corresponent a alguna temàtica específica d'algun mòdul del programa de continguts

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
El treball de l'estudiant serà acompanyat mitjançant activitats de tutoria individual. El treball que els estudiants realitzin en equip tindrà, igualment, la corresponent tutoria de grup. A banda, el professor posarà a disposició dels estudiants les seves hores de dedicació reglamentàries

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Incorporada a l'avaluació continuada Es concreta en cada mòdul
Presentacions / exposicions Incorporada a l'avaluació continuada Es concreta en cada mòdul
Sessió Magistral Incorporada a l'avaluació continuada


Es concreta en cada mòdul
Atenció personalitzada Incorporada a l'avaluació continuada
Es concreta en cada mòdul
Altres Incorporada a l'avaluació continuada Es concreta en cada mòdul
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els estudiants que, per les raons que sigui, no segueixin l'avaluació continuada seran examinats al final del quadrimestre de tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de les fonts d'informació que consten en aquest document

Fonts d'informació

Bàsica

ALONSO, J. (1997): Motivar para el aprendizaje. Barcelona: Edebé

AUSUBEL, D.P. (2002): Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidos

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1993):  El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó

CUBERO, R (2005): Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la interacción y el discurso. Barcelona: Graó

EDWARDS, D., MERCER, N (1988): El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidos

JOHNSON, D., JOHNSON, R., HOLUBEC, E. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Paidos

MAYER, R.E. (2004):  Psicologia de la Educación. Enseñar para un Aprendizaje Significativo.  Volumen II. Madrid: Prentice Hall

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MIRAS, M., ONRUBIA, J (1998): "La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals (Primera part i Segona part)". Suplement de Perspectiva escolar, Maig, 1998; Juny, 1998

MONEREO, C. CASTELLÓ, M. (1997): Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la pràctica educativa. Barcelona: Edebé

ONRUBIA, J. (1996): “La escuela como contexto de aprendizaje y desarrollo”. A A. Barca i altres (ed.): Psicologia de la instrucción. VOL. 3. Barcelona: EUB, S.L.; pàg. 1-19

ONRUBIA, J., MIRAS, M (2001): "Aprenentatge i Diversitat intel·lectual dels nois i noies." Suplement de Perspectiva escolar, Desembre, 2001

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

Complementària

Es presentarà en les guies de treball corresponents a cada mòdul

Recomanacions