ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 11101002
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, CARMEN
Web
Descripció general Capacita a l'alumnat per donar resposta educativa als diferents nivells de desenvolupament en que es troben els infants d'Educació Infantil i Primària.

COMPETèNCIES
Codi  
A1 Conèixer i comprendre la complexitat dels processos educatius, en general (finalitat i funcions de l'educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l'aprenentatge, l'entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l'escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el paper del docent.
A29 Conèixer el desenvolupament psicomotriu de 0 a 12 anys i la seva intervenció educativa.
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A44 Detectar situacions de falta de benestar dels alumnes que afectin el seu desenvolupament i promoure la seva millora.
A47 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A53 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
B1 Aprendre a aprendre.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral com a ciutadà.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.

OBJECTIUS
Objectiu Competències
Entendre el marc conceptual del procés de desenvolupament i els factors determinants d'aquest A1
Conèixer els aspectes bàsics de la sequència evolutiva dels infants d'educació infantil i primària i descriure les característiques pròpies de cada etapa A1
A29
A44
Conèixer dissenys, mètodes i instruments per estudiar el procés evolutiu dels infants en situació escolar A1
Identificar, a partir dels coneixements teòrics del desenvolupament, els principis bàsics de la pràctica educativa i els criteris d'intervenció per optimitzar-lo A1
A53
Elaborar i/ aplicar métodes i instruments per a fer el seguiment del procés de desenvolupament entre 0 i 12 anys. B4
B5
Fer ús del coneixement de Psicologia Evolutiva per identificar el nivell de desenvolupament individual dels infants estudiats mitjançant l'aplicació dels métodes anteriorment esmentats B1
B4
Millorar el coneixement i ús de les fonts d'informació sobre el procés de desenvolupament. B1
Millorar les habilitats d'interacció i comunicació amb infants i companys B5
B7
Apreciar les aportacions de la Psicologia Evolutiva per la formació i pràctica dels mestres i mestras d'educació infantil i primària B3
Prendre consciència i reconeixer-se en tant que mestre/a, com agent promotor del desenvolupament integral de l'alumnat i comprometre's en aquesta tasca B6
C3
Ser sensible a les diferencies individuals en el procés de desenvolupament i donar resposta individualitzada a les necessitats evolutives de cada infant A36
A47

CONTINGUTS
Tema Subtemes
Aspectes generals del procés de desenvolupament. Introducció a la Psicologia Evolutiva. Objecte d'estudi, objectius, orientacions, métodes i dissenys d'investigació.El procés de desenvolupament psicològic. Factors determinants del desenvolupament

El procés de desenvolupament entre 0 i 12 anys (Educació Infantil i Primària) Àmbits, períodes i característiques del desenvolupament infantil.
Àmbit biosocial. Desenvolupament físic. Desenvolupament Psicomotor.
Àmbit Cognitiu. Desenvolupament de la capacitat represpresentativa. Desenvolupament de la intel.ligència. Desenvolupament dels processos cognitius.
Àmbit Psicosocial. Desenvolupament social. Desenvolupament emocional.
El seguiment del procés evolutiu dels infants d'educació infantil i primària. L'observació.
L'entrevista. El métode clínic.
El qüestionari

METODOLOGIES
  Descripció
Activitats introductòries
Estudis previs Recerca d'informació. Consulta biliografica.
Presentacions / exposicions Exposició dels resultats del treball de cada grup al grup-classe.
Treballs Realitazació de tres treballs en grup (un per cada àmbit del desenvolupament) per observar i identificar la seqüència evolutiva d'algún aspecte de l'àmbit estudiat i contrastar-la amb la seqüència teòrica. La recolida i primera anàlisi de dades es farà de forma individual. La comparació de les dades de tots els membres del grup amb la seqüència teòrica es farà en grup. En cada treball s'aplicarà una metodología diferentt ( observació, entrevista clínica, qüestionari)
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Comentari de videos i transparències amb imatges. Respostes a qüestions relacionades amb els continguts. Elaboració d'esquemes, mapes conceptuals i quadres comparatius. Elaboració de graelles d'observació. Anàlisi de resultats de proves per identificar el procés de desenvolupament. Anàlisi de casos. Anàlisi de materials didàctics i activitats apropiades a diverses edats.
Sessió Magistral Classes expositives sobre els contiguts del programa.

PLANIFICACIó
Metodologies
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 20 20 40
Presentacions / exposicions 3 6 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 7 14 21
Treballs 8 24 32
Estudis previs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1.5 0 1.5
 
Proves de Desenvolupament 6 0 6
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat


ATENCIó PERSONALITZADA
 
Presentacions / exposicions
Treballs
Descripció
Orientació i revisió dels treballs i de les presentacions del treballs.

AVALUACIó
  Descripció Qualificació
Treballs Tres treballs referents a cadascuna de les dimensions del desenvolupament:biosocial, cognitiu i psicosocial 40%
Proves de Desenvolupament 2 proves individuals (mitjans de novembre; finals de gener)referides als continguts del programa. 60%
Altres

FONTS D'INFORMACIó
Bàsica -Palacios, J; Marchesi, A.; Coll, C., Desarrollo Psicológico y educación.1. Psicología Evolutiva, 1999, Madrid. Alianza

-J. Delval, El desarrollo humano, 1994, Madrid, Visor

-Perinat, A., Psicología del desarrollo, 1998, Barcelona. EDIOUC

-Stassen Berger, K; Thompson, R.A., Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia, 1997, Madrid. Panamericana

-Triadó, C. (Coord.), Psicologia Evolutiva., 1983, Vic. EUMO

-Vasta, R.; Haith, M; Miller, S., Psicología Infantil, 1996, Barcelona.Ariel

Complementària -Einon, D., Aprender desde muy pequeños, 1999, Barcelona. Integral

-López, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J.; Ortiz, M.j. (coord.), Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid. Pirámide

-Bermejo, V. (Edit), Desarrollo Cognitivo, 1994, Madrid. Síntesis.

-Owens, R.E., Desarrollo del lenguaje, 2003, Madrid. Prentice-Hall

-Flavell, J., El desarrollo cognitivo, 1984, Madrid. Visor

-Sadurni, M.; Rostan, C.; Serrat, E., El desarrollo de los niños, paso a paso, 2003, Barcelona: UOC

-Cobos, P., El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, 1993, Madrid. Pirámide

-Turiel, A.; Enesco, I.; Linaza, J.J. (comp.), El mundo social en la mente infantil, 1989, Madrid. Alianza

-Barrio, MV., Emociones infantiles., 2002, Madrid. Pirámide

-Conde, J.L.; Viciana, V., Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas, 2001, Málaga. Aljibe

-Bennet, M. (ed.), L'infant com a psicòleg, 1997, Barcelona. UOC-Proa


RECOMANACIONS


 
Altres comentaris
Portar l'assignatura al dia (lectures, activitats, treballs....) Planificar i controlar del treball en equip