ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2006 - 07

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura TRANSTORNS DE LA CONDUCTA I DE PERSONALITAT Codi 11091020
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4 2 Troncal Tercer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica oscar.asorey@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
ASOREY MARTÍNEZ, OSCAR
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.


Objectius
Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.

RecomanacionsMetodologia docent
Crèdits teòrics: classe magistral. Material de lectura individual. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos i vídeos.

Metodologia avaluació

Examen amb preguntes obertes (85%). Treball en grup de 2-3 alumnes (15%). Per tenir la nota final i sumar les dues parts, s'han d'haver aprovat les dues.


Programa
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals 1.- Concepte de l'anormalitat conductual
2.- Models teòrics per la comprensió dels trastorns psicològics en nens
3.- L'etiologia en els trastorns dels nens
Bloc II. Síndromes psicopatològiques 4.- Trastorns de l'eliminació
5.- Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària
6.- Trastorn del desenvolupament de la coordinació i tics
7.- Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
8.- Trastorns del llenguatge
9.- Trastorns de conducta
10.- Trastorns d'ansietat
11.- Trastorns de l'estat d'ànim
12.-Trastorns generalitzats del desenvolupament
13.- L'esquizofrenia
Bloc III. Trastorns psicosocials 14.- El maltractament en els nens: Detecció i intervenció des de l'àmbit escolar
15.- El nen amb malaltia crònica a l'escola

Perfil de competències

Fonts d'informació
Bàsica

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

Folch Ll. (2004). Trastorns de conducta i personalitat. Barcelona: Publicacions UB.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.

Macià D. (2002). Problemas cotidianos de conducta en la infancia: Intervención psicológica en el ámbito clínico y familiar. Madrid: Pirámide.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Complementària