ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2004 - 05

Codi de l'assignatura: 15061020

Codi de l'assignatura: 15061020

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

Professors: Sr: Ferran Ferré Padreny

Període lectiu: 2on quadrimestre.

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 1er Relacions Laborals.

 

Programa:

 

Tema I.- Conducta organitzacional.

Tema II.- Cultura i clima organitzacional.

Tema III.- Els rols i lideratge a les organitzacions.

Tema IV.-. Comunicació interna a les organitzacions

Tema V.- Els grups, els equips i l'organització.

 

Aplicacions tecnològiques als processos de treball.

Objectius: Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia de les organitzacions per l'estudi del comportament organitzacional.

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric i un de pràctic. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

 

Bibliografia:

 

GUILLÉN, C. GUIL, R. (2000) Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. Madrid. McGraw-hill.

PEIRÓ, J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones (Vol 1 y 2 ). Madrid: UNED.

ROBBINS, S.P. (2004) Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona. Servei Lingüístic

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques.

 

Tipus d'avaluació:

 

El bloc teòric s’avaluarà mitjançant una prova escrita i tindrà un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

El bloc pràctic s'avaluarà a partir del treball desenvolupat a les classes, el grau de participació i l'elaboració d'informes. Aquest bloc tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5